Komunalni servisi Popovača započeli proces revizije postojećih grobnih mjesta

Komunalni servisi Popovača obavještavaju korisnike groblja kako je u tijeku proces revizije postojećih grobnih mjesta.

Odlukom Uprave Komunalnih servisa Popovača d.o.o. koji upravljaju grobljem na području grada Popovače, sva grobna mjesta koja nemaju evidentiranog korisnika u grobnom očevidniku i položajnom planu grobnih mjesta i grobnica, kao i ona grobna mjesta za koja unazad 10 godina nije plaćena grobna naknada sukladno članku 14. Zakona o grobljima (NN 19/98, 50/12), bit će uklonjena 31. ožujka 2024. godine.

Temeljem članka 14. Zakona o grobljima grobno mjesto smatra se napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu. Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se smatra da je napušteno može raspolagati izgrađenom opremom i uređajem groba (nadzorna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda groba i sl.) nakon što plati dužni iznos grobne naknade sa zakonskim zateznim kamatama. U protivnom smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini kojom uprava groblja može slobodno raspolagati.

Komunalni servisi Popovača d.o.o. će, kao upravitelji groblja, a prije dodjele grobnog mjesta, odnosno grobnice drugom korisniku premjestit će ostatke preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu izgrađenu za tu namjenu.

Za više informacija kontaktirajte ih na broj 044/353-592 ili ih posjetite na lokaciji Kutinska 4, Popovača (prostor Gradske tržnice).