Gradsko vijeće Popovače većinom glasova usvojilo proračun za 2024. godinu vrijedan 14 milijuna eura

Gradsko vijeće Popovače na svojoj je 29. sjednici održanoj 19. prosinca usvojilo Proračun za 2024. godinu. Kako je tijekom predstavljanja naglasio gradonačelnik Josip Mišković prihodi su na razini od 14.004.320,00 eura, a rashodi 14.021.010,00  eura, budući da će tijekom 2024. godine dio sredstava utrošiti se i na troškove koji su nastali ove godine, a dolaze na naplatu naknadno.

„Bilježimo konstantan porast proračuna. U njega smo pokušali realno staviti sve što je gradu potrebno i što će doprinijeti kvalitetnijem životu svih građana. Uključeni su tako projekti za naše najmlađe kao i za građane starije životne dobi kroz projekt Zaželi. Imamo i niz aktivnosti vezan uz gospodarski dio, a što je itekako važno da Grad nastavi svoj kontinuitet razvoja. Donošenjem ovog proračuna već smo jedan veći dio sredstava, više od 80%, potrošili. Riječ je o obavezama grada kao i brizi vezanoj uz ustanove koje grad i koje mora iz svog proračuna financirati kako bi funkcionirao. Smatram da je ostatak proračuna u kojem svi gledamo što će se raditi i graditi daleko atraktivniji i za građane i vodstvo grada. Grad Popovača zaista pokušava učiniti sve da se uz pomoć europskih i nacionalnih fondova gradi i radi, a isto tako i da bi uvjeti življenja bili što kvalitetniji i bolji.“ – rekao je predstavljajući proračun gradonačelnik Josip Mišković.

Proračun za 2024. godinu usvojen je s 8 glasova „ZA“ i 6 „PROTIV“. Naime, nakon burne rasprave u kojoj su sudjelovali u tom trenutku svi prisutni vijećnici HDZ-a te vijećnik Rizo Mešić iz SDP-a, vijećnici HDZ-a nisu ga podržali. Kako su istaknuli, nezadovoljni su zbog nemogućnosti kreiranja tog dokumenta. Smatraju da kao najzastupljenija stranka u Gradskom vijeću imaju pravo sudjelovati u izradi tog dokumenta, a isto tako smatraju kako bi u njemu trebali biti i prijedlozi Mjesnih odbora. Također, izrazili su i žaljenje zbog nemogućnosti davanja amandmana budući da im nije dostavljen prijedlog proračuna na višoj razini.

„Smatramo da je proces donošenja proračuna netransparentan, ne pridaje dovoljno pažnje određenim prioritetima i područjima važnim za građane i u velikoj mjeri je nerealan jer znamo da je zapravo pravo izvršenje puno manje od navedenog plana te zbog svih navedenih razloga ne možemo podržati niti proračun niti sve točke vezane uz proračun.“ – pojasnila je taj stav predsjednica Kluba vijećnika HDZ-a Katarina Uremović.

U nastavku, s 8 glasova „ZA“ i 6 „PROTIV“ usvojena je i Odluka o izvršavanju Proračuna. Vijećnici HDZ-a bili su i „PROTIV“ svih programa koji se odnose na Proračun za 2024. godinu, a kojima su, između ostalog, definirani održavanje i izgradnja komunalne infrastrukture, javne potrebe u školstvu, socijalnoj skrbi, zdravstvu, kulturi i sportu.

Potom, sukladno zakonskoj obavezi, vijećnici su jednoglasno usvojili Godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite za 2023. godinu te plan razvoja sustava civilne zaštite za 2024. godinu, kao i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite od 2024.-2027..

Zatim, vijećnici su jednoglasno usvojli Odluka o izradi X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Popovače te Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Popovača. Kako je pojasnila Mirela Ćordaš, predstavnica tvrtke APE kojoj je povjerena izrada tih dokumenata, do izmjena i dopuna Prostornog plana došlo je zbog nekoliko razloga. Prije svega, riječ je o inicijativi Sisačko-moslavačke županije za proširenja građevinskog područja u u zoni Neuropsihijatrijske bolnice. Razlozi izmjene su i uz prometne pristupe te izmjena tekstualnog i grafičkog dijela Plana sukladno pristiglim zahtjevima, kao i ispravkama uočenih tehničkih pogrešaka. Kada je riječ o Urbanističkom planu, isti se morao proširiti sukladno obuhvatu Prostornog plana. Također, nužno je bilo proširenje zone javne i društvene namjene za potrebe izgradnje dječjeg vrtića, lociranje katoličke gimnazije, formiranja zone sportsko-rekreacijske namjene te korekcija prometne mreže na način da se ucrtaju postojeće prometnice prema stvarno izvedenom stanju.

U nastavku, usvojena je i Suglasnost za pripajanje društva Moslavine d.o.o. Kutina. Naime, kako je pojasnio direktor te tvrtke Mijo Šepak, sukladno Zakonu o vodnim uslugama Moslavina d.o.o. postaje društvo preuzimatelj na području uslužnog područja 17, a pripajaju mu se društva iz Novske, Lipika, Lipovljana, Jasenovca i Hrvatske Dubice.

Uz ovo poduzeće vezalo se i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno  za sufinanciranje EU Projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Kutina“. Riječ je o kratkoročnom kreditnom zaduženju u obliku dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu u iznosu od 750 tisuća EUR-a kao i putem  Ugovora o kratkoročnom zaduženju u iznosu od 1 milijun EUR-a kod Privredne banke Zagreb u svrhu premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza po EU projektu „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Kutina“.

U nastavku, na dnevnom se redu našlo još nekoliko točaka tehničke prirode, a koje su također usvojene jednoglasno. Riječ je o Odluci o donošenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Popovače za 2024. godinu, Programu korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, kao i Godišnjem planu upravljanja imovinom za 2024. godinu.

Jednoglasno je usvojena i Odluka o komunalnoj naknadi sukladno kojoj će na temelju zakonske regulative istu plaćati i grad za objekte u svom vlasništvu. Također, jednoglasno je usvojena i Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste za Ulicu sv. Benedikta u Gornjoj Jelenskoj. Prema Zakonu o cestama, ova odluka je nužna kako bi se ulica ucrtala.

Na kraju, pred vijećnicima se ponovno našlo Izvješće o radu gradonačelnika za siječanj-lipanj 2023. „Trudio sam se i pokušao raditi najbolje što mogu“ – rekao je kratko gradonačelnik, no, i ovoga puta izvješće nije naišlo na susretljivost svih vijećnika te je u konačnici usvojeno sa 7 glasova „ZA“, dok su 4 prisutna vijećnika HDZ-a bila „PROTIV“.