U Popovači objavljen Javni poziv za financiranje javnih potreba u sportu za 2024. godinu

Zajednica sportskih udruga Grada Popovače objavila je Javni poziv za financiranje javnih potreba u sportu za 2024. godinu.

U Proračunu Grada Popovače osigurat će se sredstva za financijsku potporu sportskih klubova namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta, odnosno razvoju i promicanju sporta, definiranih prioritetima utvrđenima od strane Zajednice sportskih udruga Grada Popovače.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju iznosi 192.000,00 eura, od čega 186.500,00 eura za Tekuće donacije, a 5.500,00 eura za Kapitalne donacije sportskim društvima.

Prijave, ispunjene isključivo računalom, podnose se na posebnim obrascima, koji su kao i popis dokumentacije koju je potrebno priložiti, objavljeni na web stranici Grada Popovače.

Rok za podnošenje prijava je zaključno do 05.02.2024. godine.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARATI- PRIJAVA PROGRAMA/PROJEKATA NA JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA POPOVAČE ZA 2024. GODINU” na adresu: Zajednica sportskih udruga Grada Popovače, Trg grofova Erdödyja 4, 44317 Popovača.