Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Ludina 2024.

Općinsko vijeće Općine Velika Ludina donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Ludina.

Izbori će se održati u nedjelju 3. ožujka 2024. godine, a prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju biti dostavljeni Izbornom povjerenstvu do 1. veljače 2024. godine do 24 sata.

Izborno povjerenstvo sastavit će i u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja i tisku, na internetskim stranicama Općine Velika Ludina kao i na oglasnim pločama mjesnih odbora objaviti sve pravovaljane predložene kandidacijske liste za izbor članova vijeća, kao i zbirnu listu i to do 3. veljače do 24 sata.

U vijeću mjesnih odbora birat će se broj članova u skladu sa Statutom Općine Velika Ludina i Odlukom kako slijedi: Mjesni odbori Mustafina Klada, Kompator, Ruškovica, Mala Ludina, Okoli, Grabrov Potok, Gornja Vlahinička i Katoličko Selišće po 3 člana, a Mjesni odbori Vidrenjak i  Velika Ludina po 5 članova.

Detaljne upute i obrasce za prijavu građani mogu pronaći na mrežnoj stranici Općine Velika Ludina www.opcina-vludina.hr.