HZZ dodjeljuje potpore za samozapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje i ove godine dodjeljuje potpore za samozapošljavanje koje se dodjeljuju za tri skupine korisnika.

Za skupinu 1 u koju spadaju određene djelatnosti u prerađivačkoj industriji i građevinarstvo, moguće je ostvariti potporu do 15.000,00 EUR.

Za skupinu 2 u koju također spadaju određene djelatnosti u prerađivačkoj industriji te djelatnosti vezane uz informacije i komunikacije, moguće je ostvariti potpore do 10.000,00 EUR.

Vezano uz treću skupinu, za koju su predviđene potpore do 7.000,00 EUR, važno je napomenuti kako su one predviđene za djelatnosti vezane uz opskrbu električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija; opskrbu vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša. Također, potpore se dodjeljuju i za djelatnosti trgovine na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala;

prijevoz i skladištenje; djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane; stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti; djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi; administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti; obrazovanje; umjetnost, zabavu i rekreaciju te ostale uslužne djelatnosti.

Potpora za samozapošljavanje sastoji se od fiksnog i varijabilnog iznosa, a može se koristiti za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškove rada podnositelja zahtjeva kao zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi, troškovi sitnog inventara, sirovine i potrošnog materijala,  troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično).

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 5.000 EUR

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 4 kategorije:

-kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)

-kupnja ili zakup licenciranih IT programa

-kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)*

-kupnja franšiza

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 30.09.2024. godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.