Iskorak u segmentu gospodarenja otpadom

Unazad godinu dana učinjen je iskorak u segmentu gospodarenja otpadom na području Grada Popovače, priopćili su iz Komunalnih servisa Popovača d.o.o..

Isti je vidljiv kroz reviziju postojećih i uvođenjem novih preko 1100 korisnika. Time su stvoreni preduvjeti da se kontejneri koji su bili postavljeni na javne površine, a koji su služili za odlaganje otpada onim korisnicima koji nisu bili evidentirani u sustavu, uklone. Ujedno su svim korisnicima dodijeljeni žuti i plavi spremnici za odvojeno prikupljanje korisnih sastavnica otpada, plastike i papira. Na taj način smanjena je količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište.