Održan sastanak predstavnika JLS-a LAG-a “Moslavina”

U organizaciji LAG-a Moslavina u Ivanić-Gradu održan je 2. sastanak Sektora za suradnju i razvoj, odnosno predstavnika jedinica lokalne samouprave koje su osnivači LAG-a.

Voditeljica LAG-a Anica Lenart iznijela je tom prilikom informacije o provedenim aktivnostima, te plan za naredno razdoblje.

Najavila je potom 1. LAG Natječaj u programskom razdoblju 2023.-2027., za intervenciju 2.1. „Poboljšanje životnih uvjeta u lokalnoj sredini“, odnosno ulaganja u javnu infrastrukturu. Objava navedenog natječaja biti će čim se ostvare osnovni preduvjeti za isto.

U nastavku su predstavljene informacije u vezi inicijative za Geopark Moslavačka gora, kao i tijek dosadašnjih aktivnosti vezanih uz inicijativu. Trenutno je u izradi znanstvena studija sa temom „Komparativna studija geologije Papuka i Moslavačke gore“ u kojoj će se pobliže objasniti objasniti jedinstvenost područja i geološka građa područja geoparka, s naglaskom na prednosti i nedostatke s akademskog aspekta – geološkog i turističkog. Za članove LAG-a biti će organizirano studijsko putovanju u Slavoniju u posjet Geoparku Papuk, kako bi se upoznali sa načinom rada i benefitima geoparka Papuk koji bi mogli poslužiti za daljnji razvoj Moslavačke gore.