Grad Popovača objavio Javni natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta

Grad Popovača objavio je Javni natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u svom vlasništvu.

Riječ je o parceli površine 3 hektara koja se nalazi na

na području katastarske općina Popovača, a koja je predviđena za poljoprivredne svrhe.

Površina zemljišta koja je predmet ovog Natječaja daje se u zakup na rok do pet godina s mogućnošću ranijeg raskida ugovora. Početna cijena je 262,80 eura.

Zakupnina se plaća godišnje.

Ponude za natječaj dostavljaju se osobno na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu Grada: Trg grofova Erdödyja 5, 44317 Popovača, u zatvorenoj omotnici s napomenom „NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA-NE OTVARAJ“.

Zadnji dan za zaprimanje ponuda je 25.01.2024.