Započinje postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš za  X. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Popovače

Započinje postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš za  X. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Popovače.

Nositelj izrade Plana i nadležno tijelo za provođenje postupka ocjene je Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Popovače.

Osnovni razlozi za izradu Plana su: razmatranje inicijative Upravnog odjela za prostorno uređenje graditeljstvo i obnovu Sisačko-moslavačke županije za proširenja građevinskog područja u granicama obuhvata UPU naselja Popovača  (južno od Neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot) te proširenje građevinskog područja istočno od Jelengradske ulice u zoni Neuropsihijatrijske bolnice,  razmatranje prijedloga za izmjenu odredbi vezano na minimalnu širinu prometnog pristupa te  eventualno usklađenje sa zahtjevima javnopravnih tijela.

Cilj izrade i donošenja ID Plana je svrsishodnije i racionalnije stvaranje planskih pretpostavki za ravnomjeran gospodarski, društveni i prostorni razvoj Grada Popovače te povećanje kvalitete života i mogućnosti gospodarskog razvoja na području Grada Popovače.

Prostorno planska rješenja trebaju jasnije i kvalitetnije prostorno planska dokumentacija te raspoloživa dokumentacija koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima, a koje će se pribaviti tijekom izrade plana.

Svi zainteresirani građani kao i zainteresirane pravne osobe prijedloge za izmjenu Prostornog plana mogu dostaviti nadležnom Upravnom odjelu do 1. prosinca.