Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Popovače

Gradonačelnik Grada Popovače Josip Mišković donio je 26.11.2020. Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš za IX. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Popovače u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije.

Osnovni razlozi za izradu IX. Izmjena i dopuna PPUG Popovače su:

– usklađenje planskih oznaka za kompostanu u naselju Stružec, sukladno provedenom nadzoru Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

– razmatranje zahtjeva za proširenjem komunalne zone K1, K2 i K3 u naselju Stružec,

– razmatranje inicijative stanovnika naselja Stružec i MO Stružec za iznalaženje zamjenske lokacije za kompostanu biorazgradivog otpada,

– razmatranje zahtjeva za građenje građevina za turističku djelatnost u naseljima Gornja Gračenica (4 zahtjeva), Donja Vlahinička i Voloder (2 zahtjeva),

– razmatranje prijedloga za omogućavanje gradnje heliodroma u gospodarskoj zoni Mišićka,

– razmatranje inicijative MO Donja Vlahinička za utvrđivanje građevinskog područja u Vinogradskoj ulici,

– razmatranje inicijative Hrvatskih voda za omogućavanje realizacije regulacije vodotoka Jelenska (projektiranje elemenata nasipa, pješačkih staza i dr. bez položajnog izmještanja postojećeg vodotoka),

– razmatranje mogućnosti realizacije vinske ceste na lokaciji Veliko Brdo uz izgradnju okretišta za autobuse,

– razmatranje proširenja građevinskog područja te korekcije obuhvata UPU-a Voloder u naselju Voloder,

– predvidjeti izradu urbanističkog plana urbane sanacije naselja Stružec prema provedenom pilot projektu izrade metodologije sanacije nezakonite gradnje naselja Stružec,

– razmotriti izmještanje stočnog sajmišta sa današnje lokacije,

– razmotriti fleksibilnu odredbu vezanu na kapacitet turističke zone Rimska vila u Osekovu u

odnosu na moguću izmjenu Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije,

– razmatranje drugih zahtjeva javnih i fizičkih osoba za proširenje građevinskog područja naselja pristiglih do dana donošenja ove Odluke,

– eventualno usklađenje sa zahtjevima javnopravnih tijela;

– izmjene tekstualnog i grafičkog dijela Plana temeljem razmatranja prijedloga i inicijativa pravnih i fizičkih osoba za izmjene Plana koji su podneseni Gradu Popovači sukladno čl. 85.Zakona zaključno do 31. srpnja 2020. godine;

– ispravci uočenih tehničkih pogrešaka i/ili planskih postavki u tekstualnom i grafičkom dijelu Plana za koje je uočeno da dovode do problema u provedbi Plana, a sukladno zahtjevima Nositelja izrade.

Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Popovače dostavit će u roku od osam dana od donošenja ove Odluke zahtjev za davanje mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš za IX. Izmjene i dopune PPUG Popovače prema ovoj Odluci nadležnim tijelima u RH.

Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu IX. Izmjena i dopuna PPUG Popovače, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Popovače dužan je o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije.