Samačkim domaćinstvima s primanjima do 332 eura – sufinanciranje odvoza komunalnog otpada

Grad Kutina objavio je javni poziv samačkim domaćinstvima s područja Grada Kutine čija primanja iznose 332,00 eura i manje, da podnesu zahtjev za ostvarivanjem prava na sufinanciranje odvoza komunalnog otpada.

Sufinancira se 50% fiksnoga dijela odvoza komunalnog otpada prema računu komunalnog trgovačkog društva nadležnog za zbrinjavanje komunalnog otpada za Grad Kutinu za svako samačko domaćinstvo koje zadovoljava uvjete sufinanciranja.

Pravo na sufinanciranje odvoza komunalnog otpada ostvaruju samačka domaćinstva koja imaju prebivalište na području Grada Kutine i koja na javni poziv podnesu pisanu zamolbu trgovačkom društvu nadležnom za zbrinjavanje komunalnog otpada za Grad Kutinu, a pod uvjetom da ne koriste pravo na naknadu za troškove stanovanja te ostvaruju primanja jednaka ili manja od 332,00 eura.

KAKO OSTVARITI PRAVO NA SUFINANCIRANJE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA:

Da bi ostvarili pravo na sufinanciranje odvoza komunalnog otpada sva samačka domaćinstva koja ostvaruju to pravo moraju podnijeti pisanu zamolbu trgovačkom društvu Eko Moslavina d.o.o. Kutina, Zagrebačka 1. svaki radni dan od 08,00 do 14,00 sati ili poštom na adresu Eko Moslavina d.o.o. Kutina, Zagrebačka 1.

Tiskanicu zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje odvoza komunalnog otpada možete podignuti na blagajni Eko Moslavine d.o.o. Kutina, Zagrebačka 1, na službenim stranicama Eko Moslavine d.o.o. kao i na službenim stranicama Grada Kutine.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

  • Osobnu iskaznicu- na uvid ili uvjerenje o prebivalištu
  • Uvjerenje porezne uprave o visini primitaka i dohodaka

      POČETAK SUFINANCIRANJA

Korisnicima koji u roku podnesu Zahtjev i valjanu dokumentaciju, umanjit će se obveza plaćanja računa za odvoz komunalnog otpada počevši od računa ispostavljenog za slijedeći mjesec.