Javni poziv za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini

Grad Kutina javnim natječajem objavljenim na njihovim službenim stranicama poziva mlade obitelji i mlade s područja Grada Kutine za prijavu  sufinanciranja troškova stanovanja/najamnina sukladno odredbama poziva.

Korisnici financijske potpore su mlade obitelji i mladi s prebivalištem na području Grada Kutine najmanje godinu dana prije  podnošenja prijave (u prihvatljive troškove stanovanja ne ulaze troškovi korištenja garaže, posebno plaćeni izdaci za korištenje telefona i interneta, porezi, i slično).

Sufinanciraju se troškovi stanovanja korisnicima koji imaju slobodno ugovorene najamnine s najmodavcima fizičkim osobama te koji ugovorom ovjerenim od strane mjerodavnog tijela i prijavljenim Ministarstvu financija odnosno Poreznoj upravi dokažu postojanje podstanarskog odnosa u stambenom objektu koji se nalazi na području jedinice lokalne samouprave (prijavitelja).

Ugovor o najmu mora biti sklopljen najmanje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. Korisnici koji sklope dodatke i izmjene ugovora nakon objave ovog Poziva, mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova stanovanja ukoliko se izmjenama i dopunama ne povećava iznos ugovorene najamnine.

Korisnici koji zbog isteka ugovora prije 31. prosinca 2023. godine sklope novi ugovor o najmu, mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova stanovanja ukoliko se novim ugovorom ne povećava iznos ugovorene najamnine.

Korisnici  s najmodavcem ne mogu biti srodnici po krvi u ravnoj liniji,  kao niti vlasnici ili suvlasnici trgovačkog društva ili obrta koji je najmodavac stana. 

Korisnici su obvezni prijaviti svaku promjenu u roku 15 dana od dana nastanka okolnosti koja utječe na korištenje priznatog prava.

Korisnici prava prijave:

 1. Mladima u smislu ovog Poziva smatraju se:
 • državljani Republike Hrvatske – mlade osobe (samci) koje nisu u bračnoj, odnosno izvanbračnoj zajednici u dobi od 18 do 30 godina u trenutku podnošenja prijave
 • zaposleni na neodređeno ili određeno vrijeme u minimalnom trajanju od 6 mjeseci kod istog poslodavca prije podnošenja prijave te zaposleni za cijelo vrijeme korištenja potpore
 • koji nisu korisnici istovjetnih potpora od strane jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave, javnih i državnih tijela i slično
 • čija mjesečna primanja po osnovi neto plaće ne prelaze visinu prosječne plaće u RH
 • nemaju u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu
 1. Mladom obitelji u smislu ovog Poziva smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni ili izvanbračni drug te djeca, ukoliko ih imaju, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva nije stariji od 45 godina života u trenutku podnošenja prijave i ispunjavaju sljedeće uvjete:
 • oba bračna/izvanbračna druga su državljani Republike Hrvatske
 • oba bračna/izvanbračna druga su zaposleni na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme u minimalnom trajanju od 6 mjeseci kod istog poslodavca prije podnošenja prijave te zaposleni za cijelo vrijeme korištenja potpore
 • bračni/izvanbračni drugovi nisu korisnici istovjetnih potpora od strane jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave, javnih i državnih tijela i slično
 • mjesečna primanja oba bračna/izvanbračna druga, po osnovi plaće, ne prelaze visinu dvije prosječne neto plaće u RH
 • bračni/izvanbračni drugovi nemaju u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu 4 
 • ni jednom od bračnih/izvanbračnih drugova nije izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite
 1. Mladom obitelji u smislu ovog Poziva smatra se i jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj koji nije stariji od 45 godina u trenutku podnošenja prijave i ispunjava sljedeće uvjete:
 • roditelj je državljanin Republike Hrvatske
 • roditelj je zaposlen na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme u minimalnom trajanju od 6 mjeseci kod istog poslodavca prije podnošenja prijave te zaposleni za cijelo vrijeme korištenja potpore
 • roditelj nije korisnik istovjetnih potpora od strane jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave, javnih i državnih tijela i slično
 • mjesečna primanja roditelja po osnovi neto plaće ne prelaze visinu prosječne plaće u RH
 • roditelj nema u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu
 • roditelju nije izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite

Financijska potpora ovog Javnog poziva po korisniku iznosi:

 1. Za mladu obitelj sa djecom: 180,00 EUR (1.356,21 kuna) mjesečno 
 2. Za mladu osobu i mladu obitelj bez djece: 120,00 EUR (904,14 kuna) mjesečno

Najviši iznos koji će biti odobren pojedinačnom korisniku:

 1. Mladoj obitelji sa djecom iznosi 2.160,00 EUR (16.274,52 kuna) u trajanju od 12 mjeseci, a odnosi se na razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023.
 2. Mladoj osobi i mladoj obitelji bez djece iznosi 1.440,00 EUR (10.849,68 kuna) u trajanju od 12 mjeseci, a odnosi se na razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023.

Financijskom potporom ovoga Poziva se može koristiti 10 korisnika sukladno kriterijima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Korisnici Poziva su: 7 mladih obitelji s djecom, 2 mlade obitelji bez djece i 1 mlade osobe.

Za prijavu na Javni poziv potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Presliku osobne iskaznice podnositelja i bračnog/izvanbračnog druga (ako je primjenjivo);
 • izjava o izvanbračnoj zajednici ovjerena kod javnog bilježnika (ako je primjenjivo);
 • izjava kojom podnositelj potvrđuje da nije u bračnoj, odnosno izvanbračnoj zajednici (ako je primjenjivo);
 • izjava kojom podnositelj i bračni/izvanbračni drug (ako je primjenjivo) potvrđuju da nemaju vlasništvu /suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu;
 • izjava kojom podnositelj i bračni/izvanbračni drug (ako je primjenjivo) potvrđuju da im nije izrečena mjera obiteljsko – pravne zaštite;
 • dokaz o radnom iskustvu, odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema (neće se priznati dostava Potvrde o stažu i plaći, s obzirom da ista ne sadrži potrebne podatke – za podnositelja i bračnog/izvanbračnog druga (ako je primjenjivo);
 • rodni listovi za djecu (ako je primjenjivo);
 • izvadak iz matice vjenčanih (ne stariji od 3 mjeseca, ako je primjenjivo);
 • obračunska lista plaće podnositelja i bračnog/izvanbračnog druga (ako je primjenjivo);
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja odnosno da podnositelj i bračni/izvanbračni drug (ako je primjenjivo) nisu korisnici istovjetnih potpora od strane jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave, javnih i državnih tijela i slično;
 • preslika Ugovora o najmu uz dokaz da je ugovor prijavljen Ministarstvu financija odnosno Poreznoj upravi;
 • i druga dokumentacija za koju se ukaže potreba dostavljanja.

Način i rok dostave prijave:

Rok za dostavu dokumentacije traje 15 radnih dana, odnosno od 11.  do 29. rujna 2023. godine.

Prijave se dostavljaju u zatvorenim omotnicama neposredno svaki radni dan u pisarnici Grada Kutine u  vremenu od 08:00 do 14:00  na adresi: Trg Kralja Tomislava 12

               ili poštom na adresu:

Grad Kutina, Trg Kralja Tomislava 12, 44320 Kutina
sa naznakom:
„Javni poziv Grada Kutine za dostavu prijava za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini“.

Omotnica na vanjskoj strani mora sadržavati podatke o podnositelju prijave.

Prijave se mogu podnijeti od dana objave Poziva na mrežnoj stranici Grada Kutine www.kutina.hr

a rok za dostavu prijava je do 29.09.2023., ili do iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava i zatvaranja Poziva, ovisno što prije nastupi.

Prijave će se pregledavati redoslijedom zaprimanja, ako udovoljavaju uvjetima Poziva, do iscrpljenosti raspoloživih financijskih sredstava i zatvaranja Poziva.

Grad Kutina može od podnositelja prijave zatražiti pojašnjenje/dopunu dostavljene dokumentacije, te ukoliko podnositelj prijave ne dostavi traženo pojašnjenje/dopunu dokumentacije u roku od 3 dana od dana zaprimanja upita, smatrat će se da je odustao od prijave.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sva pitanja vezana uz Poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte:

drustvene@kutina.hr

Gradonačelnik

Zlatko Babić, dipl.ing.

Više na poveznici: https://www.kutina.hr/transparentnost/natje%C4%8Daji-i-e-oglasi/javni-poziv-grada-kutine-za-dostavu-prijava-za-sufinanciranje-tro%C5%A1kova-stanovanja-mladim-obiteljima-i-mladima-u-2023.-godini.html?fbclid=IwAR0FAEsLESW1gi7ZRy0Ms82y3YhmLHGjL4LOuxzrOIWWFYgawNOOVfl6mgg