Informacije o postupku izrade Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Mišička” u Popovači

Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Popovače  nakon provedenog postupka ocjene o provedbi strateške procjene utjecaja na okoliš izvijestio je kako je gradonačelnik Popovače donio Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja gospodarske zone „Mišička“ u Popovači.

Kako je navedeno u Odluci, Prostornim planom Grada Popovače i Sisačko-moslavačke županije ova je zona planirana s površinom 93,29 hektara te je Zakonom propisana obveza izrade urbanističkog plana uređenja.

Planom treba osigurati proširenje, odnosno nastavak planiranja gospodarske zone Mišička, planirati prometnu mrežu, svu potrebnu infrastrukturnu mrežu, propisati uvjete građenja, mjere zaštite okoliša i drugo u skladu sa Zakonom i propisima. Prilikom planiranja zone posebnu pažnju treba posvetiti uvjetima oblikovanja područja uz autocestu A3 na način da se prema autocesti formira osmišljeno oblikovano „pročelje“.

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Popovače zatražio je mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima, a koja su se izjasnila kako nemaju posebnih interesa za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš.     

Zaključno, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije izdao je rješenje u kojem je navedeno da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.