U Popovači objavljen Javni poziv za financiranje javnih potreba u sportu za 2023. godinu

Zajednica sportskih udruga Grada Popovače objavila je Javni poziv za financiranje javnih potreba u sportu za 2023. godinu.

U Proračunu Grada Popovače osigurat će se sredstva za financijsku potporu sportskih klubova namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta, odnosno razvoju i promicanju sporta, definiranih prioritetima utvrđenima od strane Zajednice sportskih udruga Grada Popovače.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju iznosi 123.299,49 eura, od čega 110 tisuća eura za Tekuće donacije, a ostatak za Kapitalne donacije sportskim društvima.

Prijave, ispunjene isključivo računalom, podnose se na posebnim obrascima, koji su kao i popis dokumentacije koju je potrebno priložiti, objavljeni na web stranici Grada Popovače.

Rok za podnošenje prijava je zaključno do 18.01.2023. godine.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARATI- PRIJAVA PROGRAMA/PROJEKATA NA JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA POPOVAČE ZA 2023. GODINU” na adresu: Zajednica sportskih udruga Grada Popovače, Trg grofova Erdödyja 4, 44317 Popovača.