Osvrt i blagdanska poruka gradonačelnika Josipa Miškovića

Poštovani sugrađani,
godinu koju ispraćamo najvećim je dijelom ponovno obilježila borba sa epidemijom koronavirusa kao
i posljedicama razornog potresa. Unatoč ovim okolnostima, razdoblje iza nas ipak možemo ocijeniti
uspješnim kada je riječ o realizaciji planova Grada Popovače za 2021.
Prihodi gradskog proračuna su u odnosu na prethodnu godinu porasli za 10-ak posto i iznose 58
milijuna kuna. Porezni prihodi očekivano su manju za oko 5 posto u odnosu na plan, no povećala se
rudna renta kao i šumski doprinos, te su značajna sredstva povučena iz nacionalnih i EU fondova.
Upravo zahvaljujući tim potporama završen je najveći projekt, izgradnja Tržnice u Popovači, kao i
izgradnja vodovodne mreže u Moslavačkoj Slatini, kanalizacijske mreže Pergošićeva- Polakova-
Vinogradska Mikulanica, pješačka staza na groblju, druga faza projekta ZAŽELI, nogometno igralište u
Voloderu….Među značajnijim aktivnostima realiziranima tijekom ove godine ističe se i uređenje
prostorija na katu Pučkog doma Potok, izmjena krovišta i uređenje zgrade stare škola u Donjoj
Vlahiničkoj, uređenje Doma branitelja u Voloderu, postavljanje LED javne rasvjete u Strušcu i
Popovači, izgradnja zaštitnog nasipa vodotoka Vlahinička, izgradnja pješačkih staza i ograda na
mjesnim grobljima u Voloderu i Strušcu. Izvršeno je i proširenje plinske mreže u naseljima Voloder,
Moslavačka Slatina, Gornja Gračenica, kao i vodovodne mreže u Vodeničkom i Vinogradarskom
brijegu u Podbrđu te u Gornjoj Jelenskoj. Ukupno je kroz godinu asfaltirano oko devet kilometara
nerazvrstanih cesta, a realizirana je i kupnja kuće u središtu Strušca koja će se urediti kao Kuća meda,
potom zemljište za izgradnju mosta u Popovači, zemljište za potrebe proširenja groblja u Moslavačkoj
Slatini. Uspješno su izvršene i izmjene prostornih planova kojima su osigurani preduvjeti nastavka
infrastrukturnog i gospodarskog razvoja područja Grada Popovače. Grad Popovača sudjelovao je i u
uređenju okoliša odnosno izgradnji osmatračnica nedavno završenog projekta izgradnje
Posjetiteljskog centra Crna roda u Osekovu.
Za 2022. godinu predlažu se prihodi u iznosu od 84,5 milijuna kuna. Realni prihodi Proračuna Grada
Popovače iznose oko 60 milijuna kuna, a preostalih 25 milijuna kuna odnose se na vrijednost
projekata koji su prijavljeni za (su)financiranje iz nacionalnih i fondova Europske unije te je u
prihodovnu stranu potrebno ukalkulirati eventualnu realizaciju ovih potpora. Financijsko izvješće
pokazuje da su porezni prihodi u padu što je očekivano, a možemo reći i zadovoljavajuće obzirom na
aktualnu gospodarsku krizu izazvanu epidemijom koronavirusa. Proračunom za iduću godinu porezni
se prihodi planiraju na približno jednakoj razini, kao i oni od naknada za korištenje nefinancijske
imovine koji se najvećim dijelom odnose na rudnu rentu.

Kada je riječ o radu ustanova kojih je Grad osnivač, u segmentu djelatnosti Dječjeg vrtića Popovača
planirano je zapošljavanje jednog logopeda budući u posljednje vrijeme napori za ponovno
osiguravanje ove usluge u okviru zdravstvene zaštite nisu urodili plodom.
Proračunom za 2022. godinu planira se daljnje ulaganje u nabavu nove opreme i uređenje prostora
Komunalnih servisa Popovača d.o.o., a u cilju stvaranja svih potrebnih uvjeta za samostalan odvoz
otpada na području Grada Popovače koji se očekuje ustrojiti od veljače.
Za iduću godinu planiran je nastavak sufinanciranja jednog djelatnika Ispostave Zavoda za javno
zdravstvo otvorene u Domu zdravlja Popovača, a u cilju povećanja kvalitete i opsega zdravstvenih
usluga te smanjenja troškova putovanja građana u te ustanove u Kutini odnosno Sisku. Pokrenuta je i
inicijativa da se za građane s ovog područja, a prije svega je riječ o onkološkim pacijentima,
trudnicama ili osobama koje boluju od kroničnih bolesti, jednom tjedno u trajanju od 07 do 09 sati
organizira vađenje krvi u Popovači odnosno transport tih uzoraka na obradu u Sisak. Radi se dakle o specijalističkim laboratorijskim pretragama koje nije moguće obaviti na ovom području, a spomenuta
populacija izražava snažan problem učestalih odlazaka odnosno prijevoza do Siska te će Grad u
potpunosti osigurati financiranje ovih troškova. Nastavit će se i ulaganje u poboljšanje kvalitete rada
fizikalne terapije. Govoreći o potporama županijskim ustanovama, nastavlja se i sufinanciranje Javne
ustanove Park prirode Lonjsko polje u kontekstu provedbe programa Škole u prirodi, a dodatnim
povećanjem sredstava za zdravstvo i socijalnu skrb nastoji se unaprijediti i kvaliteta zdravstvene
zaštite na prostoru grada ulaganjem u novu dijagnostičku opremu, pojačani rad fizijatra te
nastavkom financiranja laboratorijskih usluga u Neuropsihijatrijskoj bolnici Popovača za hitne
pretrage.
Grad će u cilju povećanja obrazovnog standarda na svom području nastaviti sufinancirati rad
pomoćnika u nastavi kao i nastavnog osoblja za rad u programu produljenog boravka te svih ostalih
potpora u tom području. Budući da su intenzivirane aktivnosti usmjerene na otvaranje ispostave
jedne srednje škole u Popovači, sljedeće se godine planira realizacija ove inicijative kao i otvaranja
glazbene škole. Proračunom za 2022. godinu planiran je nastavak dodjele potpora
gospodarstvenicima za novo zapošljavanje i sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite, nastavak
svih potpora u segmentu socijalne skrbi kao i dodjela poticaja za kupnju ili izgradnju prve nekretnine
za stanovanje.

Govoreći o aktivnostima čija se realizacija planira u 2022. godini, na natječaje državnih i EU fondova
prijavljeni su među ostalima: spojna cesta od Kolodvorske do Sisačke ulice II.faza – Most preko
vodotoka Jelenska, sanacija divljih odlagališta na području Grada Popovače, nabava kompostera,
izgradnja Dječjeg vrtića Voloder, nabava električnog vozila, festival glazbe na Jelengradu, uređenje
Kulturnog centra- stara škola Voloder, povećanje sigurnosti prometa na državnoj cesti D36 u mjestu
Stružec, rekonstrukcija i proširenje prometnice cesta Sv.Barbara – Paklenica, ZAŽELI faza II.

Proračunom za iduću godinu planira se rekonstrukcija pješačke staze u Voloderu, izgradnja crpne
stanice za vodovod Vinogradska ulica/ Mramor brdo u Gornjoj Gračenici, uređenje svlačionica NK
Mladost, izgradnja pomoćnog igrališta u Voloderu kao i asfaltiranje te opremanje igrališta iza Pučkog
doma u tom naselju. Tijekom 2022. godine planira se početak rekonstrukcije Trga I. ispred Robne
kuće u Popovači, nastavak izgradnje Športsko- rekreacijskog centra Moslavac, izgradnja mosta spojne
ceste Kolodvorska- Sisačka ulica kao i šetnice uz vodotok Jelenska, nastavak uređenja zgrade Tržnice
te uređenje novog dječjeg igrališta u Popovači.
Planovi u smislu izgradnje komunalne infrastrukture obuhvaćaju, među ostalim, proširenje plinske
mreže u Gornjoj Gračenici i Moslavačkoj Slatini, izgradnju kanalizacije u Radničkoj ulici, nastavak
zamjene javne rasvjete LED žaruljama u svim naseljima, izgradnju pješačke staze u Podbrđu.
U naselju Potok planira se izgradnja nove ograde oko mjesnog groblja, nastavak uređenja Pučkog
doma te uređenje dječjeg igrališta, a u Strušcu postavljanje pješačkog semafora u Sisačkoj ulici,
uređenje Kuće meda i središta naselja te zamjena krovišta na svlačionicama. Krovište se planira
izmijeniti i na objektu Vatrogasnog doma u Donjoj Vlahiničkoj, gdje će se tijekom iduće godine završiti
i radovi na uređenju stare škole i okoliša te zgrade. U Gornjoj Jelenskoj predviđena je izgradnja
trafostanice, obnova vanjske fasade na Pučkom domu te kupnja i uređenje starog trijema u kojeg bi
se smjestila zavičajna zbirka etno predmeta. Na objektu Pučkog doma u Osekovu planirana je izmjena
krovišta i nastavak uređenja unutrašnjosti, te je predviđeno daljnje ulaganje u nastavak uređenja
prostora vezanih za nedavno izgrađeni Posjetiteljski centar Crna roda.
Pored redovnog održavanja odnosno asfaltiranja nerazvrstanih cesta, Grad je uputio i prijedlog
Županijskog upravi za ceste SMŽ da se tijekom 2022. godine kroz model zajedničkog financiranja u omjeru 50:50 izvrši obnova dionice ŽC 3161 u naselju Stružec u dužini od 1200 m, obnova LC 33021
kroz naselje Ciglenica u dužini od 1200 metara, sanacija mosta na vodotoku Voloderac u Voloderu
kako bi se omogućio siguran prolazak pješaka pješačkom stazom uz ŽC 3124 kod Ulice sv. Barbare te
sanacija mosta na kanalu uz ŽC 3124 u voloderskoj Ulici Gornji Krivaj.
Među aktivnostima gradske uprave planiranima za 2022. jest i osnivanje Javne vatrogasne postrojbe,
kao i nastavak dosadašnjih potpora djelovanju udruga građana kao i kapitalnih ulaganja u sakralne
objekte na ovom području.
Iako se, iščekujući najradosnije dane u godini, ponovno nalazimo u sasvim drugačijem
predblagdanskom ozračju od onog uobičajenog, Božić je uvijek izvor novih nadahnuća i njegovu
jedinstvenu poruku ništa ne može oslabjeti. Od srca Vam želim obilje zdravlja, mira, ljubavi i nade!