Održana 5. sjednica Općinskog vijeća Velike Ludine

U prostoru vijećnice, u srijedu 13. listopada, održana je 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Velika Ludina, a na čijem je  Dnevnom redu bilo je 12 točaka.

Tijekom aktualnog sata načelnik Dražen Pavlović vijećnike je upoznao s financijskom situacijom u Općini, te projektima i natječajima  u provedbi.

Vijećnici su u daljnjem tijeku sjednice razmotrili i usvojili Financijske izvještaje Općine i njezinih proračunskih korisnika – Knjižnice i čitaonice te Dječjeg vrtića za razdoblje od 01.01. do 30.09.2021.godine. „Financijska izvješća su povoljna. Općina je imala dobar prihod, no ipak nešto su veći bili rashodi, a razlog tome je što smo platiti morali neke stvari koje su nam preostale od prošle godine. Likvidnost je dobra, a tome je doprinijela uplata sredstava od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi za projekt Dogradnje i uređenja Dječjeg vrtića. Unatoč krizi koja je na pomolu te covid krizi financijskom situacijom itekako možemo biti zadovoljni“. – pojasnio je načelnik Dražen Pavlović.

Vijećnici su donijeli i Zaključak o davanju odobrenja za kratkoročni kunski kredit, odnosno, dopušteno prekoračenje po poslovnom računu u iznosu od 1 milijun kuna, do 30.10.2022. godine, uz fiksnu kamatu od 2,5%.

Donesene su i I. izmjene i dopune Pravilnika o materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine. Prema novoj odluci zaposlenici općine imaju pravo na pomoć u slučaju smrti užeg člana obitelji u visini od 3 tisuće kuna, umjesto dosadašnjih 5 tisuća kuna. Zatim zaposlenici imaju pravo na isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora u iznosu do najviše 3 tisuće kuna, umjesto dosadašnjih 2.500,00 kuna. Posljednja izmjena odnosi se na dodatak za uspješnost u radu koji je do sada iznosio tisuću kuna, a ovom je odlukom povećan na 5 tisuća kuna.

Donesena je i Odluka o plaći i naknadama te ostalim pravima općinskog načelnika. Osnovica za obračun plaće i naknade utvrđuje se Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika, a koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika koji dužnost obnaša profesionalno iznosi 4,20. Načelnik ostvaruje pravo na plaću te prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, ne podliježe obvezi prisutnosti na radu u propisanom radnom vremenu, a za vrijeme mandata ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti (troškovi prijevoza, troškovi službenog mobitela, dnevnica za službeno putovanje, pravo na korištenje službenog automobila, informatičke opreme i sl.).

Vijećnici su u daljnjem tijeku sjednice donijeli i Odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Velika Ludina za 2021. godinu. Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 1.000,00 kn, dok član podzastupljenog spola ostvaruje godišnju naknadu u iznosu od 1.100,00 kn. Sukladno tome HDZ ostvaruje pravo na naknadu od 6.100,00 kuna, SDP na 4.000,00 kuna, HSP na 2.000,00 kuna te nezavisni vijećnik Zlatko Nežić na 1.000,00 kuna.

Uz to, vijećnici su donijeli Odluku o  prodaji nekretnina u općinskom vlasništvu, a riječ je o poljoprivrednim površinama na području Katoličkog Selišća.  Također, pokrenut je novi postupak za prodaju drugih nekretnina, a za koje već postoje zainteresirani kupci.

Velikoludinski vijećnici donesli su i Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Ludina, za ovo mandatno razdoblje. Riječ je o peteročlanom povjerenstvu kojeg čine po jedan predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke te dva predstavnika Općine Velika Ludina. Sukladno tome imenovani su: Denis Pedić, Toni Tuđan, Vladimir Bohatka, Nenad Kušec i Marijo Pomahač.

Vezano uz državno poljoprivredno zemljište odnosilo se i donošenje Odluke o djelomičnom poništenju javnog natječaja. „Veći dio natječaja čeka zadnju suglasnost, riječ je o suglasnosti Državnog odvjetništva, dok manji dio zbog, što zbog nezainteresiranosti kupaca, a što zbog grešaka pri izradi cjelina, donijeli smo odluku o poništenju, te će se to naći u sljedećem.“ – pojasnio je načelnik Pavlović.

Kako pojašnjava načelnik, cilj općine je pomoći lokalnim poljoprivrednicima, a budući da po donošenju novog zakona oni neće imati prednost, to se čini sada. Općina će stoga u što skorijem roku ispraviti uočene greške i objaviti novi natječaj.

Zadnja točka Dnevnog reda odnosila se na donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu. Riječ je o dokumentu koji su sve jedinice lokalne i regionalne samouprave dužne izraditi i usvojiti, a kojim se regulira planiranje sustava reagiranja u izvanrednim događajima uzrokovanim prirodnim nepogodama, utvrđuje se način pravovremenog poduzimanja preventivnih mjera, te se donose mjere za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.