Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Popovača

Grad Popovača objavio je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta. Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Popovača, na području katastarskih općina Popovača, Potok, Osekovo, Stružec, Selište i Volodera koje je predviđeno za poljoprivredne svrhe.

Početni iznos zakupnina za nekretnine iz ovog Javnog natječaja utvrđena je prema površinama i kulturi katastarske čestice te jediničnoj zakupnini u kunama prikazanoj po županijama, katastarskim općinama i katastarskoj kulturi sukladno Uredbi o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture.

Površine zemljišta koje su predmet ovog Natječaja predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od pet godina s mogućnošću ranijeg raskida ugovora.

Pravo sudjelovanja na ovom Javnom natječaju imaju domaće fizičke osobe državljani Republike Hrvatske te pravne osobe i obrtnici registrirani u Republici Hrvatskoj. Zakup će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda, a rok za predaju iznosi 8 dana od objave javnog natječaja na službenoj Internetskoj stranici Grada Popovača, dakle do 3. studenoga.

Popis poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je predmet ovog Natječaja s popisom katastarskih čestica, s kulturama, površinama i početnim cijenama zakupa nalazi se u Prilogu I. ovog javnog natječaja, a objavljen je na internetskoj stranici Grada, baš kao i sam obrazac ponude.

Ponude za natječaj dostavljaju se osobno na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu Grada: Grad Popovača. Trg grofova Erdödyja 5, 44317 Popovača, u zatvorenoj omotnici s napomenom „NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA-NE OTVARAJ“.