Na području naše županije u evidenciji nezaposlenih 8.991 osoba

Krajem ožujka 2020. u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na području Sisačko-moslavačke županije registrirana je 8.991 nezaposlena osoba. U usporedbi s veljačom 2020. godine, broj nezaposlenih veći je za 2,7% ili 238 osoba, a u odnosu na ožujak 2019. broj nezaposlenih manji je za 5,4% ili 516 osoba.

Od ukupnoga broja registriranih nezaposlenih osoba u SMŽ najveći broj je u Sisku (2.538 ili 28,2%), Petrinji (1.071 ili 11,9%) i Kutini (1.035 ili 11,5%), a najmanji u općini Majur (72 ili 0,8%).

U usporedbi s istim mjesecom 2019. godine, evidentirana nezaposlenost smanjena je u gotovo svim gradovima i općinama, a najveće smanjenje bilježimo u Martinskoj Vesi (23,6%), Gvozdu (16,9%) te Glini (11,3%).

U ožujku 2020. novčanu naknadu koristilo je 1.527 nezaposlenih osoba ili 17,0% od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade smanjio se u usporedbi s ožujkom 2019. za 37,1% kada je bilo 1.114 korisnika novčane naknade.

Ukupno su tijekom ožujka 2020. iz evidencije nezaposlenih izašle 662 osobe (25,9% manje nego u ožujku 2019.). Od toga, zaposleno je 510 osoba i to: 491 osoba (96,3%) na temelju zasnivanja radnog odnosa i 19 osoba (3,7%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (zapošljavanje prema posebnim propisima, registriranje trgovačkog društva, obrta, ugovor o djelu i t.d.).

U programe aktivne politike zapošljavanja tijekom 2020. godine novouključeno je 212 nezaposlenih osoba i to potpore za zapošljavanje – 42 osobe, obrazovanje nezaposlenih – 143, potpore za samozapošljavanje – 25, stručno osposobljavanje za rad -1 i desetljeće za Rome -1.