Javno savjetovanje s građanima – Odluka o komunalnom redu

Od 4. ožujka do 19. ožujka
Prijedlog Odluke o komunalnom redu

OBRAZAC za sudjelovanje u rasrpavi

Naziv nacrta akta o kojem se provodi savjetovanje: Odluka o komunalnom redu
Upravni odjel: Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se žele postići savjetovanjem:
Odlukom o komunalnom redu propisuje se:
1.uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada i drugih građevina u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba, u dijelu koji je vidljiv s javnih površina i površina javne namjene, kao i određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča i druge komunalne opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih instalacija, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta;
2.način uređenja i korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu Grada Kutine za gospodarske i druge svrhe;
3.održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina;
4.mjere za provođenje Odluke uključujući i prekršajne odredbe

Razdoblje internetskog savjetovanja: 04.03.2019. – 19.03.2019.