Završio prvi ciklus košnje bankina

Komunalni servisi Popovača d.o.o. odradili su 1. ciklus košnje bankina uz prometnice u vlasništvu Grada Popovače. Kako ističe vodstvo KSP-a, i ove godine provest će se četiri ciklusa košnje bankina. Naime, uz estetsku ulogu, uredno održavane bankine povećavaju sigurnost u prometu, osobito na raskršćima. Daljnji ciklusi košnje odvijat će se sukladno utvrđenom terminskom planu.