Objavljen Javni natječaj za zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Popovača

Grad Popovača objavio je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Popovača. Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada, na području katastarskih općina Popovača, Potok i Stružec koje je predviđeno za poljoprivredne svrhe.

Površine zemljišta koje su predmet ovog Natječaja predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od pet godina s mogućnošću ranijeg raskida ugovora.

Više o samom natječaju, kao i popis priloga koji je potrebno uz obrazac ponude dostaviti može se pronaći na mrežnim stranicama grada.

Ponude za natječaj dostavljaju se osobno na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu Grada: Grad Popovača. Trg grofova Erdödyja 5, 44317 Popovača, u zatvorenoj omotnici s napomenom „NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA-NE OTVARAJ“.

Zadnji dan za dostavu ponuda je 15.05.2023. godine do 15 sati.