Spojna cesta HZZO- HZMO

Gradonačelnik Zlatko Babić obišao je gradilište objekta komunalne infrastrukture u Crkvenoj ulici – spojne ceste zgradama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u društvu suradnika.
Kako izvještavaju iz Grada Kutine, izgradnja pristupne ceste vrši se temeljem građevinske dozvole, odnosno glavnog projekta, a ugovorena vrijednost radova na izgradnji pristupne ceste iznosi 275.688,00 kn (bez PDV-a). Radovi na izgradnji protječu predviđenim tijekom, a dovršetak radova na izgradnji očekuje se do sredine studenoga ove godine. Kolnik pristupne ceste projektiran je širine 6,0 m sa jednostranim poprečnim padom i omeđen cestovnim betonskim rubnjacima. Jednostrani nogostup širine 1,5 m predviđen je sa sjeverne strane prometnice neposredno uz kolnik i odvojen je nadvišenim cestovnim rubnjakom. Poprečni profil prometnice i nogostupa je ukupne širine 1,5+6,0, odnosno 7,5 m.Izgradnja ovog projekta predviđena je Generalnim urbanističkim planom uređenja Grada Kutine, a ista će stvoriti pretpostavke za lakši i jednostavniji pristup objektima HZZO i HZMO te zgrade Pošte te će omogućiti osiguranje dodatnih parkirališnih kapaciteta u centru grada.

Naime, potrebu za drugačijim uređenjem pristupa do Pošte i zgrade HZZO-a i HZMO-a ukazala se izradom Urbanističke studije – Prostorno-programske mogućnosti razvoja centralnog gradskog perivoja u Kutini izrađene po Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od srpnja 2019. godine, u kojoj je osnovna postavka objedinjavanje trenutačno nepovezanih dijelova gradskog središta s urbanim zelenilom karakterističnim za Kutinu. Potonje predstavlja obnovu centralnog gradskog  perivoja te predviđa i usporavanje prometa Crkvenom ulicom, novu organizaciju pristupa Pošti, dizajnirano dječje igralište iza zgrade Suda i povezivanje šetnice u kontinuitetu uz Kutinicu.

Paralelno sa ovim aktivnostima, a imajući u vidu činjenicu da se dotrajali objekti HZZO i HZMO nalaze u najužem središtu Grada, Gradonačelnik je uputio pisani zahtjev ravnateljima HZZO i HZMO (kao vlasnicima objekata i zemljišta) sa prijedlogom za rješavanje statusa objekata, njihovoj iskoristivosti, troškovima uređenja i načinu eventualne prodaje i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

U posljednje tri godine zaprimljen je i niz upita o uređenju prilaza za koji je najviše brige istaknula Udruga OSI i njena predsjednica Jozefina Kranjčec. Samo stanje prilaza otežavalo je dolazak korisnicima centra za rehabilitaciju te su roditelji često morali nositi djecu do spomenute lokacije. Ovakvim uređenjem spojne ceste uvelike će se olakšati spomenuti prilaz, kako Udruzi OSI tako i Udruzi UNUK koja od nedavno koristi prostor na spomenutoj lokaciji. (izvor: www.kutina.hr.)