Održana 12. sjednica Općinskog vijeća Velike Ludine

Općinsko vijeće Velike Ludine 23. kolovoza održalo je svoju 12. sjednicu, posljednju prije svečane koja će se 29. rujna održati povodom Dana Općine.

Na samom početku, nakon aktualnosti s kojima je vijećnike upoznao načelnik Dražen Pavlović, usvojene su IV. Izmjene i dopune općinskog Proračuna za ovu godinu. Kako je pojasnio načelnik Dražen Pavlović do izmjena je došlo zbog povećanja cijene energenata, kako za Općinu, tako i za Dječji vrtić.

„Iako smo već i pri prošlim izmjenama povećali cijenu energenata, nakon provedenog postupka javne nabave ispalo je da nam niti to nije dovoljno, pa smo morali odraditi određene korekcije. Ovim izmjenama došlo je do povećanja za 345 tisuća kuna. Dakle, proračun je sa 15.928.500,00 kn povećan na 16.273.500,00kn. Tu su razlike u električnoj energiji koja je do sada bila 500 tisuća kuna, a sada se povećava za 275 tisuća te iznosi 775 tisuća kuna, a što se tiče plina do sada je bio 250 povećan je za 50 te sada iznosi 300 tisuća kuna. Također, povećan je i plin u vrtiću sa 110 na 115 tisuća kuna.“

Napomenuo je načelnik kako je u razgovoru s kolegama načelnicima i gradonačelnicima  zaključio kako će povećanje cijena stvoriti velike probleme u grijanju javnih prostora, odnosno u javnoj rasvjeti i drugim potrebama za energijom. „Ove cijene su nevjerojatno povećane. U prvom rebalansu smo mislili da će to biti oko 400%, a sada ispada da je to čak oko 600-700%. To je nemogući udar i mi sada već razmišljamo o smanjenju javne rasvjete u centru Velike Ludine. Ona je do sada bila uključena cijelu noć, a sada ju planiramo smanjiti da radi kako i u drugim mjestima, dakle do 23 sata, to je nekakva prva mjera. Posebnu pažnju posvetit ćemo ove zime i štednji energije u društvenim i vatrogasnim domovima, no, usprkos svemu tome računi će biti ogromni.“ – pojasnio je načelnik.

Izvršenje ovog proračuna nije upitno budući da su porasli i općinski prihodi, a posebice oni koji se odnose na rudnu rentu.

U nastavku je uslijedilo nekoliko točaka koje su važne zbog zakonske procedure, a to su donošenje dopune Statuta Općine, donošenje Pravilnika o materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Ludina, kao i izmjene i dopune Odluke o ustrojstvu spomenutog odjela.

Vijećnici su također donijeli i izmjene i dopune Odluke o uvjetima, načinu korištenja i visini naknade za korištenje javnih površina, a što se, kako je pojasnio načelnik Dražen Pavlović, odnosi na povećanje potreba za površinama u samom središtu Općine, a na kojima će se održavati određene aktivnosti povodom Dana općine. Također, došlo je do ukidanja statusa javnog dobra na jednoj čestici u katastarskoj općini Ludina.

Nekoliko se točaka odnosilo i na općinsku imovinu, pa su uz usvajanje Izvješća o provedbi Plana upravljana imovinom u 2021. godini vijećnici usvojili i  Strategiju upravljanja za razdoblje od 2023. do 2029. godine, a prema kojoj će se Općina i dalje truditi svu imovinu održavati, odnosno stavljati u funkciju. „I ovoga je puta iskazan interes za kupnju nekretnine, stoga su vijećnici donesli i Odluku o prodaji stana u tzv. učiteljskoj zgradi.“ – pojasnio je načelnik Dražen Pavlović. Također, doneseno je i Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ludina na mandat od četiri godine.  Za predsjednicu istog imenovana je  Martina Kovač Crnčec, a za članice Martina Bočkor i Ivona Klauda.

Na samom kraju, a sukladno nadopuni Dnevnog reda, donesena je i Odluka o dodjeli godišnje nagrade i priznanja Općine Velika Ludina. Sukladno pristiglim prijedlozima, a prema prijedlogu Odbora za dodjelu Godišnje nagrade i priznanja, vijećnici su odlučili kako će se Godišnja nagrada Općine Velika Ludina za 2022. godinu dodijeliti Stevi Kovaču iz Mustafine Klade za poseban doprinos u razvoju turizma, a priznanja nagrađenim učenicima OŠ Ludina: Nini Žatečki, Luki Ričkoviću, Dominiku Belaviću, Ivi Belavić, Matiji Jajetiću te Ivanu Pomahaču, kao i ŠRU Šaran za iznimna postignuća u sportskom ribolovu, plesnom paru Ivi Jurec i Leonardu Kolencu  iz Velike Ludine za uspješno sudjelovanje na Svjetskim igrama u SAD-u, Josipu Prigorcu iz Vidrenjaka za najljepše uređenu okućnicu, te DVD-u Gornja Vlahinička povodom 100-te godišnjice predanog rada.

Fotografija: arhiva