Općinsko vijeće Velike Ludine održalo 11. sjednicu

Općinsko vijeće Velike Ludine 21. srpnja održalo je svoju 11. sjednicu, posljednju prije ljetne stanke, a na čijem se Dnevnom redu nalazilo 10 točaka.

Na samom početku, nakon aktualnosti s kojima je vijećnike upoznao načelnik Dražen Pavlović, usvojeno je Izvješće o radu Moslavine d.o.o. za 2021. godinu. „Ostvareni prihodi u prošloj godini u tom su poduzeću u iznosu od 24,9 mln kn, a rashodi na razini od 24,7, odnosno tvrtka poslovala je s dobiti.“ – zaključak je prezentiranog izvješća,  a pojašnjeno je i kako je došlo do određenih promjena, odnosno do povećanja imovine za oko 100 mln kn, kao i kako je došlo do promjena u vlasničkim udjelima te sada Općina Velika Ludina u svom vlasništvu ima 7%, Grad Popovača 32%, a Grad Kutina 61%.

Potom je usvojeno i Izvješće o radu davatelja javne usluge Eko Moslavine d.o.o. za 2021.godinu. Na velikoludinskom području ukupno je 631 korisnik, a ukupno je prikupljeno 335,6 tona otpada, od čega najviše miješanog komunalnog otpada (214,18 tona). On se prikuplja u kantama, kao i biootpad te papir, dok se plastika prikuplja u vrećama.

U protekloj godini zabilježena je nešto veća količina prikupljenog miješanog komunalnog otpada, dakle, građani Velike Ludine manje su razvrstavali otpad, kako gledano u odnosu na godinu prije, tako i u usporedbi s Kutinom i Velikom Ludinom, jedinicama lokalne samouprave u kojima je ovo poduzeće bio davatelj javne usluge u 2021. godini.

Pred vijećnicima su se potom našla Financijska izvješća Općine i proračunskih korisnika za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2022., a prema kojima je vidljivo da je financijsko poslovanje pozitivno. Uz tu je točku vezano i donošenje III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika Ludina za 2022. godinu. Kako je pojasnio načelnik Dražen Pavlović, do njih je došlo zbog nekoliko važnih razloga.

 „Prije svega to je održavanje i obnova nerazvrstanih cesta, za što je s predviđenih 350 tisuća kuna iznos povećan na 550 tisuća kuna, a ti radovi su trenutno u tijeku. Dio sredstava predviđen je i za izmjenu dotrajalih reflektora na igralištu NK Sokol, a za što je predviđen iznos od 60 tisuća kuna. Također, 200 tisuća kuna izdvaja se za uređenje pročelja crkve sv.Mihaela, a što bi se radilo ove jeseni, te će ove godine za potrebe Župe, a što se tiče radova, biti izdvojena sredstva u ukupnom iznosu od 260 tisuća kuna.  Nadalje, povećavaju se i dotacije OŠ Ludina, dakle, Općina već nekoliko godina kupuje sve radne bilježnice i nastavni materijal. Za tu je namjenu prošle godine izdvojeno 80 tisuća kuna, dok je ove godine došlo do povećanja na 115 tisuća kuna, a što ranije nije moglo biti predviđeno. Potom, za izgradnju garaže za potrebe novog traktora i priključaka izdvaja se 70 tisuća kuna. I na kraju, najvažnije, odnosi se na porast cijene energenata.  Računi za struju i plin četiri su puta veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kako za Općinu tako i za proračunske korisnike, Knjižnicu i Vrtić, i zbog toga su ove izmjene bile najnužnije.“ – pojasnio je načelnik i zaključio kako se radi o ukupnom povećanju proračuna za 685 tisuća i 500 kuna, te on sada iznosi 15 milijuna i 928 tisuća kuna.

Što se tiče prihodovne strane, pojasnio je kako su određeni radovi jeftiniji od predviđenog, a značajno je i povećanje sredstava od eksploatacije plina, tako da je ovaj rebalans realan.

U nastavku sjednice vijećnici su donijeli i Odluku o visini cijene najma stanova u vlasništvu Općine. Riječ je o stanovima u tzv. učiteljskoj zgradi. Ovom odlukom određuje se najam u iznosu od 11,50 kn/m2, a u što je uključena i cijena pričuve.

Također, određena je i cijena najma stana na prvom katu općinske zgrade u iznosu od 1.400,00 kuna mjesečno.

Predzadnje se pred vijećnicima našlo donošenje  Odluke o izradi IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika Ludina. Kako je pojasnio načelnik Dražen Pavlović, do tih promjena dolazi sukladno zahtjevima građana, a što je i ovog puta bio slučaj. „Naime, mi u Općini se tome prilagođavamo i vodimo brigu da sve bude uređeno i funkcionalno, ali i da naši građani budu zadovoljni. Mi ne povećavamo građevinske ili neke druge zone, već samo određenim parcelama za koje su građani zainteresirani mijenjamo namjenu, u građevinsku, odnosno za nekakvu turističku ili gospodarsku namjenu, dok one postojeće za koje nema interesa mičemo iz tih zona. Konkretno, u ovom slučaju riječ je imamo zahtjev za izgradnju jedne velike hladnjače na području na kojem ih već imamo, a što je i realno, budući da smo mi jedinica lokalne samouprave u kojoj imamo najveću koncentraciju jabuka, a u zadnje vrijeme i jagoda te ostalog voća po površini. A imamo i drugu stvar, koja se odnosi na turizam. Naime, mi imamo već dvije ozbiljne turističke zone, jedna je u Maloj Ludini, za nju svi znaju i ona odlično funkcionira, a druga je trenutno u fazi gradnje i nalazi se u Mustafini Kladi. Taj poduzetnik je ozbiljan i sad nas je tražio da mu još određene parcele koje je on kupio stavio u tu turističku zonu kako bi mogao izgraditi dodatne sadržaje. Na kraju, vrijedi napomenuti i kako je još jedan iznimno važan razlog, a riječ je o zemljištu koje je Općina Velika Ludina kupila naknadno, a bilo je nužno za projektiranje, odnosno izgradnju nove sportske dvorane, te će sada i ono dobiti novu namjenu.“

Na samom kraju sjednice vijećnici su donijeli i Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine.

Riječ je o natječaju od 14.02. ove godine, a temeljem kojeg su 52 čestice na području katastarskih općina Katoličko Selišće, Vidrenjak, Grabrov Potok, Okoli i Ruškovica dobile svoje posjednike na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Fotografija: arhiva