Općina Velika Ludina prodaje nekretnine u svom vlasništvu

Općina Velika Ludina raspisala je natječaj za prodaju nekretnina u svom vlasništvu.

Riječ je o kući, dvorištu i oranici u Velikoj Ludini čija je cijena 101 tisuću 315 kuna.

Potom prodaju se dvorište i voćnjak u Katoličkom Selišću za 7 tisuća 726 kuna, oranica u Gornjoj Vlahiničkoj za 10 tisuća 995 kuna, pašnjak u Ludinici za 513 kuna, kuća, dvorište i 2 gospodarske zgrade u Ludinici za 11 tisuća 704 kune, četiri oranice u Ludinici vrijednosti između 3 i 7 tisuća kuna, livada Mijakovska u Ludinici za 4 tisuće 417 kuna, te livada Gornje livade u Katoličkom Selišću za 10 tisuća 722 kune.

Za nekretnine na kojima postoji teret, brisanje tereta podmiriti će Općina Velika Ludina.

Pravo podnošenja ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda do 29. rujna 2021. godine. Natjecatelji su dužni pisane ponude dostaviti putem pošte ili predajom u pisarnici u zatvorenoj omotnici uz naznaku “NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA KUPNJU NEKRETNINE“ na adresu Općina Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina.

Javno otvaranje ponuda izvršiti će se 04. listopada 2021. godine u 09,00 sati u prostorijama Općine Velika Ludina.

Više informacija o natječaju dostupno je na internetskim stranicama općine.