Eko Moslavina kroz EU projekt nabavlja 2 nova kamiona

Eko Moslavina uskoro će nabaviti dva nova komunalna vozila, kamiona za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, metala, plastike i stakla ukupne vrijednosti 1,38 mil. kn. Nabava ovih vozila bit će sufinancirana sa 1,2 mil. kn iz EU kohezijskog fonda u okviru EU projekta „Zelena Molavina kroz održivo gospodarenje otpadom“.
Eko Moslavina ovaj je projekt uspješno pripremila i aplicirala za sufinanciranje iz europskih fondova, rekla je Adrijana Cvrtila, direktorica Eko Moslavine.

Adrijana Cvrtila, direktorica Eko Moslavine d.o.o.

Direktorica Eko Moslavina dodala je kako projekt ima i dodatnu vrijednost u cilju povećanja svijesti lokalne zajednice o važnosti odvajanja korisnog otpada.

Adrijana Cvrtila, direktorica Eko Moslavine d.o.o.

Gradonačelnik Kutine Zlatko Babić zahvalio je građanima na doprinosu u razvrstavanju otpada te je izrazio zadovoljstvo Eko Moslavinom u uspješnom uvođenju novog sustava zbrinjavanja otpada i novim EU projektom u cilju unapređenja usluge odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.

Zlatko Babić, gradonačelnik Kutine

Načelnik općine Velika Ludina Dražen Pavlović također je izrazio zadovoljstvo novim sustavom i suradnjom s građanima.

Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina

Dva nova kamiona sufinancirana iz EU projekta Eko Moslavini bit će isporučena do rujna.

ZELENA MOSLAVINA KROZO ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM

Temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga (ožujak 2020.)

„Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“

Ref.oznaka: KK.06.3.1.18,

EKO MOSLAVINA d.o.o. je aplicirala projektni prijedlog

„Zelena Moslavina kroz održivo gospodarenje otpadom“

Ref.broj: KK.06.3.1.18.0144).

Vrijednost natječaja i raspoloživost sredstava: 150 milijuna kuna

Maksimalni iznos sufinanciranja projektnog prijedloga: 1.480.000,00 kuna (85%)

Poziv je u skladu sa Strategijom gospodarenja otpadom RH (NN, br. 130/05) te Planom gospodarenja

otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. (NN, br. 3/17) (PGO RH) koji utvrđuje ciljeve i mjere gospodarenja

komunalnim otpadom te planiranu infrastrukturu, opremu i uređaje potrebne za ostvarivanje zadanih

ciljeva.

Sukladno PGO RH, težište sustava gospodarenja komunalnim otpadom je na sustavu odvojenog

sakupljanja komunalnog otpada i to kroz osiguranje potrebne infrastrukture za odvajanje komunalnog

otpada: na mjestu nastanka otpada, na javnim površinama i u reciklažnim dvorištima.

Jedan od glavnih prioriteta za ostvarivanje ciljeva strategije upravo je povećanje odvojenog sakupljanja

otpada. Da bi se to postiglo, između ostalog, potrebno je uspostaviti i sustav odvojenog sakupljanja

otpada na izvoru.

Kratki opis projekta:

Provedbom ovog Projekta nabavit će se dva adekvatna komunalna vozila s nadogradnjama kojima će

se vršiti odvojeno prikupljanje otpada putem spremnika i zvonolikih spremnika na zelenim otocima.

Informativno izobraznim aktivnostima će se doprinijeti povećanju svijesti lokalne zajednice o važnosti

izdvajanja frakcija (papir, plastika, metal, staklo, tekstil i glomazni otpad). Sve aktivnosti su dizajnirane

sa ciljem doprinosa smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagalište. Navedeno će doprinijeti

održivom sustavu gospodarenja otpadom sukladno shemi sustava gospodarenja otpadom navedenom

u Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

Aktivnosti projekta:

 Nabava komunalnih vozila s nadogradnjom za odvojeno

prikupljanje otpadnog papira, kartona, metala, plastike i stakla

o Nakon provedenog postupka javne nabave, s dobavljačem je

sklopljen Ugovor o nabavci 2 komunalna vozila vrijednosti

1.388.475,00 kuna (bez PDV)

 Informativno-izobrazne aktivnosti:

o kreirat ćemo i podijeliti informativni letak na temu odvojenog

prikupljanja komunalnog otpada i ponovne uporabe

predmeta svim korisnicima javne usluge i usluge povezane s

javnom uslugom

o Radionice/predavanja u vrtićima i osnovnim školama na

temu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada i ponovne

uporabe predmeta

o Sastavljanje i objava novinskog članka

o Predavanje za lokalnu zajednicu

 Upravljanje projektom

 Promidžba i vidljivost

o 2 konferencije za novinare

o Informiranje javnosti da EU sufinancira projekt te da je

projekt koji se provodi u sklopu Operativnog programa

„Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ te sufinanciran

sredstvima Kohezijskog fonda

Ciljevi i očekivani rezultati:

Specifični cilj: Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta

Rezultati/pokazatelji:

– Nabavljena 2 komunalna vozila s nadogradnjom za odvojeno prikupljanje

otpadnog papira, kartona, metala, plastike i stakla

– Količina odvojeno prikupljenog komunalnog otpada – 700 tona

Vrijednosti pokazatelja Poziva na razini projekta pratit će Ministarstvo gospodarstva i

održivog razvoja (Posredničko tijelo razine 1/PT1 i Fond za zaštitu okoliša i energetsku

učinkovitost (Posredničko tijelo razine 2/PT2)

Projekt je sufinanciran iz Kohezijskog fonda, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-

2020., Prioritetna os „Zaštita okoliša i održivost resursa“

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 1.444.030,00 kuna

Iznos koji sufinancira EU: 1.227.265,04 kuna (84,9888881%)

Razdoblje provedbe projekta: 19.02.2021. – 19.10.2021.