Invazivne vrste ugrožavaju biološku raznolikost, gospodarstvo i zdravlje ljudi

Invazivne strane vrste jedan su od najvećih ekoloških izazova današnjice. Kako bi se s njime Hrvatska što uspješnije nosila, stvoreni su sustav o stranim i invazivnim stranim vrstama ta mobilna aplikacija „Invazivne vrste u Hrvatskoj“.
U sjedištu Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje u Krapju s aplikacijom Ministarstva
gospodarstva i održivog razvoja upoznati su čuvari prirode i djelatnici stručnih službi zaštićenih
područja uz rijeku Savu.

„Informacijski sustav za invazivne strane vrste predstavlja centralno mjesto koje će okupljati
sve postojeće podatke o stranim vrstama u Hrvatskoj na jednom, javno dostupnom mjestu. To je
također sustav koji će se nadopunjavati novim podacima, zbog čega je razvijena i aplikacija za
invazivne strane vrste, koja omogućuje dojavu građana o opažanjima. Uz pomoć ovog sustava moći
ćemo pratiti ne samo brojnost i prvu pojavu invazivnih stranih vrsta, nego i trendove njihova širenja,
te bolje planirati upravljanje u svrhu smanjenja njihova štetnog utjecaja na bioraznolikost“, kazala je
Ana Ješovnik, viša stručna savjetnica iz Odjela za strane vrste Zavoda za zaštitu okoliša i prirode pri
Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.
Izuzetno važnu ulogu u opažanju i praćenju invazivnih vrsta imaju čuvari prirode.
  „Oni su stalno na terenu, tako da su jedni od prvih koji primijete širenje ili novi unos invazivne
strane vrste. Korištenjem aplikacije čuvari prirode mogu doprinijeti da sakupimo što kompletnije
podatke, a svojoj javnoj ustanovi dati vrijedne podatke bitne za planiranje aktivnosti eradikacije,
odnosno očuvanja zaštićenih vrsta i staništa“, pojasnila je Sandra Slivar, viša stručna savjetnica iz
Odjela za strane vrste Zavoda za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu gospodarstva i održivog
razvoja.

Europska unija izradila je crni popis invazivnih vrsta koje izazivaju zabrinutost na razini Unije.
Na tom je popisu 66 biljnih i životinjskih vrsta od kojih su 24 zabilježene u Hrvatskoj. Među desetak
invazivnih vrsta koje su zabilježene u Lonjskom polju, najznačajnije su čičak, zlatnica, bodljasta tikvica
i čivitnjača. Čivitnjača je u posljednjih tridesetak godina zauzela većinu vlažnih travnjačkih staništa u
Parku prirode Lonjsko polje – oko 5.000 hektara, a Ustanova je do sada putem raznih donacija
revitalizirala oko 600 hektara.
„Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje već dugi niz godina vodi bitku s invazivnim
stranim vrstama. Sudjelovanjem u projektu Sava TIES u posljednje se tri godine mnogo napravilo na
području istraživanja, poboljšanja zakonodavnog okvira, ali i podizanja razine međusektorske te
prekogranične suradnje. Podizanje svijesti javnosti o problemu invazivnih stranih vrsta izuzetno je važno jer su ljudi najvažnija karika u upravljanju i kontroli invazivnih stranih vrsta. Invazivne strane
vrste imaju negativan utjecaj na biološku raznolikost i usluge ekosustava, a neke ugrožavaju i
gospodarstvo te zdravlje ljudi“, istaknula je Marija Kušmiš, ravnateljica Javne ustanove Park prirode
Lonjsko polje.

Širenjem invazivnih stranih vrsta smanjuju se površine vlažnih travnjačkih staništa mnogih
strogo zaštićenih vrsta biljaka i životinja. Vrste koje su im u Lonjskom polju izravno na udaru, su
četverolisna raznorotka, leptir vatreni plavac, ptice močvarice koje se hrane na vlažnim pašnjacima,
te kosac koji se tamo gnijezdi.
Kako prijavljivati i pratiti invazivne vrste pomoću mobilne aplikacije, uz djelatnike Parka
prirode Lonjsko polje u Krapju su doznali čuvari prirode i djelatnici stručnih službi iz Javne ustanove za
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije – Zaštita prirode SMŽ i
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura
Slavonica. Taj je trening djelatnika zaštićenih područja uz rijeku Savu organiziran u sklopu
međunarodnog projekta SavaTIES – Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje
invazivnim vrstama.