Županija prodaje službena vozila

Povjerenstvo za prodaju službenih vozila u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije 26. veljače 2021. godine objavilo je Javni natječaj za prodaju službenih vozila u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije.

Predmet prodaje su: ŠKODA, FABIA, 1.6 D, godina proizvodnje 2011., te  HYUNDAI, KONA, 1.0, benzin, godina proizvodnje 2019. Službena vozila predmet su jedinstvene ponude (ponuda se daje skupno) i kupuju se po načelu „viđeno-kupljeno“, a što isključuje naknadne prigovore za materijalne i pravne nedostatke. Početna cijena iznosi 43.646,25 kuna.

Rok za predaju ponuda je do 8.ožujka, a više o detaljima natječaja zainteresirani mogu pronaći na internetskoj stranici Sisačko-moslavačke županije www.smz.hr. Ponude za natječaj dostavljaju se osobno ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA KUPNJU SLUŽBENIH VOZILA – ne otvaraj“ na adresu Sisačko-moslavačka županija, Rimska 28, 44000 Sisak.

O ishodu Javnog natječaj natjecatelji će biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana utvrđenja najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju službenih vozila. Dodatne informacije u svezi Javnog natječaja mogu se dobiti na broj 098/430-714.