Natječaj za prodaju plinske mreže i mrežnog razvoda u vlasništvu Općine Velika Ludina

Na temelju odluke Općinskog vijeća Općine Velika Ludina Jedinstveni upravni odjel Općine objavio je natječaj za prodaju plinske mreže u ukupnoj dužini nešto većoj od 37 kilometara i mrežnih razvoda od glavne redukcione stanice tj. ulaza iz magistralnog plinovoda do potrošača, a koja je u vlasništvu Općine. Početna cijena ponude iznosi 5.750.221,71 kn. Rok za podnošenje ponuda teče od 24.02.2021. do 10.03.2021. godine. Ponude se šalju poštom ili neposredno predaju na adresu: Općina Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina, u zatvorenoj omotnici uz obveznu naznaku: „PONUDA ZA NATJEČAJ ZA PLINSKU MREŽU – NE OTVARATI“.

Prijedlog obrasca za dostavu ponuda dostupan je na mrežnim stranicama Općine Velika Ludina. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 15.03.2021. u 09,00 sati u prostorijama Općine.   Pravo podnošenja ponude imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije koje su u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da su registrirani za obavljanje djelatnosti distribucije plina. Ostale strane fizičke i pravne osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako osim uvjeta registrirane djelatnosti distribucije plina ispunjavaju i zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.