Javni poziv po projektu Subvencije kamata temeljem odobrenih zajmova „HAMAG BICRO-a“

Sisačko-moslavačka županija objavila je Javni poziv po projektu Subvencije kamata temeljem odobrenih zajmova „HAMAG BICRO-a“. Pravo podnošenja prijave na ovaj Javni poziv imaju: poduzetnici koji su prilikom podnošenja Zahtjeva na Javni poziv prethodno ostvarili pravo na korištenje jednog od HAMAG BICRO Investicijskih zajmova te Zajmova za obrtna sredstva u 2021. godini.

Subvencije koje će se dodjeljivati po ovom Projektu imaju obilježja bespovratnih potpora odnosno potpora male vrijednosti. Bespovratne potpore temeljem ovog Projekta dodjeljuju se sukladno Uredbi komisije  Europske unije na de minimis potpore, a maksimalan iznos svih potpora male vrijednosti koje jednom poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 200.000 EUR, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Projekta.

Podnošenje zahtjeva moguće je do 15.12.2021. godine, a natječajnu dokumentaciju moguće je preuzeti na internetskoj stranici županije www.smz.hr.