Župan predlaže da se ukine Odluka o plaćanju dijela koncesijske naknade Petrokemije d.d. u proračun Grada Kutine

Župan Sisačko-moslavačke županije predlaže Skupštini SMŽ da razmotri i donese odluku o prestanku važenja Odluke o načinu plaćanje koncesijske naknade Petrokemije d.d. Kutina.

Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 11. sjednici održanoj 22. srpnja 2002. godine donijela je Odluku o načinu plaćanja koncesijske naknade Petrokemije d.d. Kutina („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 7/02). Točkom III. Navedene Odluke utvrđeno je da će se 65% sredstava koje Petrokemija d.d., kao korisnik koncesije, uplati u Proračun Sisačko-moslavačke županije na ime koncesijske naknade koristiti za namjenske programe na području grada Kutine, a na temelju programa kojeg utvrde Grad Kutina i Petrokemija d.d. Kutina.
Odredbom članka 17. stavak 1. Statuta Sisačko-moslavačke županije utvrđeno je da Županija usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog, gospodarskog i društvenog razvitka gradova i općina u sastavu Županije, te Županije kao cjeline.
U cilju ostvarivanja navedene zadaće predlaže se donošenje Odluke o prestanku važenja Odluke o načinu plaćanja koncesijske naknade Petrokemije d.d. Kutina.

Odluku o ovom prijedlogu Župana donijet će vijećnici Skupštine SMŽ na sjednici sazvanoj 27. veljače.

Opširnije na poveznici OVDJE