“Školuj se i uči” – projekt socijalnog uključivanja djece i učenika Roma

Grad Kutina je nositelj projekta „Školuj se i uči“ odabranog za financiranje u sklopu natječaja „Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine“. Isti je sufinanciran u 100% iznosu ukupnih prihvatljivih troškova, sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020”, te proračuna Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava projekta iznosi 1.478.687,28 HRK. Projekt se provodio 15 mjeseci, u razdoblju od 30.08.2018. – 29.11.2019. Partneri na projektu su OŠ Stjepana Kefelje Kutina, OŠ Vladimira Vidrića Kutina, OŠ Zvonimira Franka Kutina, OŠ Mate Lovraka Kutina; Dječji vrtić Kutina, Centar za socijalnu skrb Kutina, Udruga za humanitarnu pomoć Roma, Romsko nacionalno vijeće te Razvojna agencija Mrav d.o.o. kao voditelj projekta. Opći cilj postignut Projektom je povećanje kvalitete i učinkovitosti obrazovanja, obrazovnih postignuća, te komunikacijskih i socijalnih vještine djece pripadnika romske nacionalne manjine, te učenika romske nacionalne manjine od 1. do 4. razreda u odgojno-obrazovnim ustanovama na području Grada Kutine. Glavne aktivnosti provedene u projektu su:

  • produženi boravka za učenike pripadnike romske nacionalne manjine od 1. do 4. razreda osnovne škole u 5 osnovnih škola;
  • -organizacija aktivnosti koje djeci i učenicima romske nacionalne manjine pružaju dodatnu potporu u učenju hrvatskog jezika, te poboljšavanju komunikacijskih i socijalnih vještina („Mala škola hrvatskog jezika“, Inkluzivna radionica/igraonica za djecu u DV Kutina; „Edukativna radionica: Zdravstveni bontončić“, „Projektni dan Multikulturalnost”
  • provođenje stručnih usavršavanja učitelja/ica i odgojitelja/ica s ciljem podizanja kvalitete i učinkovitosti obrazovanja djece
  • -organiziranje prehrane za učenike Rome u program produženog boravka;
  • -organizacija prijevoza za učenikeRome u program produženog boravka.

Tijekom provedbe u projekt je uključeno 15 djece romske nacionalne manjine predškolske dobi, te 87 učenika od 1. do 4. razreda koji polaze kutinske osnovne škole. Kao projektni partneri, tijekom projekta je uključena i OŠ Zorka Sever, Popovača sa 14 učenika. Kroz stručna usavršavanja učitelja/ica i odgajatelja/ica u projekta su sudjelovala 34 učitelja/ica  i odgajatelja/ica. U školama partnerima zaposleno je 5 učiteljica, na puno radno vrijeme, u trajanju od 9 mjeseci, te je nabavljena IT oprema potrebna za provođenje produženog boravka u vrijednosti od 150.000,00 HRK. IT oprema je proslijeđena školama i Vrtiću u vlasništvo. Projektom su nabavljena 4 interaktivna monitora (pametne ploče), 6 prijenosnih računala, 40 tablet uređaja, 1 projektor za unutarnju projekciju sa projektnim platnom, te 6 setova nastavnih materijala namijenjenih učenju hrvatskog jezika kao stranog jezika koji će se koristiti u programu produženog boravka i daljnjem radu Škola i Dječjeg vrtića Kutina.

Tekst je preveden i na romski jezik:

Gradu kutinje j aduše d projekt „Školuj se i uči“ odabrlit d financirlal m sklop d natječaj„Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine“. Isto j financirlit m 100% količin kutotu ukupno banj, ku sredstvur dm Europski socijalni fond, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020”, š proračun Republik Hrvatske. Ukupno banj d bespovratni sredstvur d projekt duše 1.478.687,28 HRK. Projektu so provodli 15 lunj, dm 30.08.2018. – 29.11.2019. Partnerur p projekt s OŠ Stjepana Kefelje Kutina, OŠ Vladimira Vidrića Kutina, OŠ Zvonimira Franka Kutina, OŠ Mate Lovraka Kutina; Dječji vrtić Kutina, Centar za socijalnu skrb Kutina, Udruga za humanitarnu pomoć Roma, Romsko nacionalno vijeće š Razvojna agencija Mrav d.o.o. kao voditelj d projekt. Općenito cilju j s postignlinj ku Projekt j  s povećlinj binjilje š učinkovitost  d obrazovanje, obrazovlit postignućur, š komunikacijskur š socijalnur vještinur d kupij kare s bjaš, š učenikur d bjaš dla 1. do 4. razreda m odgojlit-obrazovlit ustanovur p područje d Grad Kutina. Glavnur aktivnostur m u projekt s:

  • Produžlit boravaku d učenikur kare s bjaš dm 1. pla 4. razred osnovn iškul m 5 osnovnih škola; 
  • Organizacija aktivnosti koje djeci i učenicima romske nacionalne manjine pružaju dodatnu potporu u učenju hrvatskog jezika, te poboljšavanju komunikacijskih i socijalnih vještina („Mala škola hrvatskog jezika“, Inkluzivna radionica/igraonica za djecu u DV Kutina; „Edukativna radionica: Zdravstveni bontončić“, „Projektni dan Multikulturalnost”
  • Provođenje stručnih usavršavanja učitelja/ica i odgojitelja/ica s ciljem podizanja kvalitete i učinkovitosti obrazovanja djece/
  • Organiziranje prehrane za učenike u program produženog boravka;
  • Organizacija prijevoza za učenike u program produženog boravka.

Kum trajlešče projektu ukljućlit j 15 kupij kare s maj miš d osnovna, š 87 učenikur dla 1. pn 4. razred kare treše  kutinskur osnovnur iškulj. Ka partnerur m projekt, kum treše projekt j š  uključlit s OŠ Zorka Sever, Popovača ku 14 učenikur. pm stručnur usavršavalal d učitelj/icur š odgajatelj/icur m projekt or sudjelovlit 34 učitelj/icur  š odgajatelj/icur. M iškulje partnerur zaposllit j 5 učiteljicur, p pljin lukru d šasur, m trajlal d 9 lunj, š j nabavlit IT oprem kare j potrebn d produženi boravak m vrjednost d: 150.000,00 HRK. It oprem je prosljedlit m iškulje s vrtičur . Ku projekt s nabavlic 4 projektorur(kufire pločur), 6 laptopur, 40 tabletur, 1 projektor d unutarnje projekcij ku projektno platno, š 6 setur d učlit hrvatski kata daje kj strani jezik š so koristli m rad d iškul s vrtičur m Kutinje. (izvor:www.kutina.hr)