II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini

U gradskoj vijećnici Grada Kutine održan je sastanak o preuzimanju elaborata II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini, kojeg je usvojilo Gradsko vijeće 03. 10. 2019. godine. Osnovni plan groblja donesen je 2003. godine a manje izmjene usvojene su 2006. godine.

Sastanku su nazočili gradonačelnik Zlatko Babić  i prof.dr.sc. Nenad Lipovac s Arhitektonskog fakulteta Sveučilšta u Zagrebu, sa svojim suradnicima.

Na zahtjev Komunalnih servisa Kutina izrađene su II. Izmjene i dopune plana koje će omogućiti zahvate na groblju poput rekonstrukciju postojeće mrtvačnice, gradnju dviju nadstrešnica uz rub ceremonijalnog prostora, osnivanje 6 novih grobnih polja sa 834 grobnih mjesta, izgradnju parkirališta sa 52 parkirna mjesta te nove sadržaje groblja poput kosturnice, aleje urni i kolumbarij, spomen park sudionicima Domovinskog rata i spomen prostor na Židovskom groblju. Kao prioritet istaknuta je gradnja kosturnice koja bi omogućila održivost groblja na sadašnjoj lokaciji za duže vremensko razdoblje i spomen park sudionicima Domovinskog rata. Razmatrani su i problemi ostalih groblja na području Grada Kutine s naglaskom na mjesnom groblju u Ilovi za koje je izrađen projekt za mrtvačnicu sa pristupnom cestom i parkiralištem.