Nova godina, nove navike

S prvim danom nove godine zaživio je novi sustav održivog gospodarenja otpadom sukladno Uredbi Vladi RH, koji donosi niz novih obaveza za građane i komunalna poduzeća koja odvoze i zbrinjavaju otpad. Na svojoj Facebook stranici Eko Moslavina objavila je kratki podsjetnik za građane, korisnike javne usluge odvoza otpada.
KRATKI PODSJETNIK NA NOVI SUSTAV GOSPODARENJA OTPADOM

Od 1. siječnja 2019. godine počinje novi način prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivnog otpada , papira i reciklabilnog otpada. Korisnici usluge su na svoje kućne adrese dobili rasporede prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te papira i plastike. VAŽNO: u prvom poslanom rasporedu došlo je do tehničke pogreške te su novi rasporedi odvoza miješanog komunalnog otpada, biorazgradivnog otpada , papira i plastike podijeljeni 26.12.,27.12. i 28.12.2018. godine, stoga bacite prvi zaprimljeni raspored te sačuvajte drugi zaprimljeni raspored odvoza otpada! Kao što smo već i prije o tome pisali, razvrstavat će se miješani komunalni otpad, papir/karton, plastika, biootpad na kućnom pragu te tekstil, metal ,staklo i problematični otpad putem zelenih otoka i mobilnog reciklažnog dvorišta, a sve to s ciljem smanjenja količina prikupljanja i odlaganja miješanog komunalnog otpada. Važno je također napomenuti kako će se sada miješani komunalni otpad voziti svakih 7 dana, odnosno 4 puta mjesečno (korisnik sam bira koliko puta mjesečno će predati svoju kantu) te bi bilo dobro da građani do kraja napune kante miješanog komunalnog otpada jer ako će se odvoziti poluprazna kanta, cijena će biti ista kao da je puna. Upravo je to varijabilni dio sveukupne cijene, dakle, količina odvoženog otpada, dok je fiksni dio minimalna javna usluga. Korisnici usluge koji imaju kante, ali im još nisu čipirane moraju se obratiti EKO MOSLAVINI d.o.o. jer kante koje nisu čipirane nećemo prazniti. Korisnici usluge u stambenim zgradama koji odlažu u čipirane kante moraju kante za miješani komunalni otpad na dan odvoza izvaditi izvan spremišta kako bi ih radnici EKO MOSLAVINE d.o.o. ispraznili. Korisnici usluge u stambenim zgradama koji odlažu u zajedničke kontejnere za miješani komunalni otpad moraju koristiti otpadomjere te se moraju pobrinuti da se onemogući pristup trećim osobama, odnosno,sami se moraju pobrinuti da netko osim stanara ne baca otpad u njihove kontejnere. Molimo sve da koriste kartice i ne ostavljaju otpad kraj kontejnera. Otpadomjer je namješten na 40 litara jer je tolika zapremnina spremnika, a cilj je tijekom 2019. godine postaviti još 6 polupodzemnih spremnika za korisnike u Centru 1 i Centru 2 Kutina kako bismo dobili cjelovit sustav odlaganja. Vozila EKO MOSLAVINE d.o.o. će pored svake kuće/ stambene zgrade prolaziti jednom tjedno, no korisnik ne mora posudu iznositi svaki tjedan. Nekada će je iznositi 2x mjesečno, nekada 1x mjesečno, ukoliko bude uredno razvrstavao otpad imat će manje miješanog komunalnog otpada i plaćat će manje od korisnika koji to ne bude radio. Nekim korisnicima će možda trebati dodatni spremnik ili povremeno vreća za dodatni otpad sa logom tvrtke i na taj način će se postići razlika u cijeni i poštivanje prava potrošača, da plate onoliko otpada koliko ga proizvedu. Poskupljenja usluga su uvijek nepopularna, no ponekad su neminovna, posebno u uvjetima kada je propisima nametnuta razina usluge koja podrazumijeva i značajna financijska ulaganja u sustav radi postizanja zadanih ciljeva. Biorazgradivi otpad korisnici stambenih zgrada odlažu i dalje u kante koje su im dostavljene u njihova spremišta, a korisnici polupodzemnih spremnika za miješani komunalni otpad odlažu u polupodzemne spremnike za biorazgradivi otpad. Napominjemo da polupodzemne spremnike za MKO i BKO ne mogu koristiti svi već samo oni stanari koji su dobili RFID kartice. Odvoz biorazgradivog otpada vršit će se 1x tjedno. Korisnici usluge koji stanuju u kućama predavati će svoj biorazgradivi otpad putem vreća koje su im dostavljene na kućnu adresu, a čim nam FZOEU isporuči smeđe kante one će biti dostavljene na vaše kućne adrese. Ukoliko netko nije dobio vreće za biorazgradivi otpad iste može preuzeti u sjedištu tvrtke. Papir i plastika odvozit će se 1x mjesečno prema novom rasporedu u vrećama sa logom davatelja uskuge kao i do sada. Ukoliko netko nije dobio vreće za papir i plastiku iste može preuzeti u sjedištu tvrtke. Korisnike koji su u svojim Izjavama naveli da kompostiraju BKO posjetit ćemo na njihovim adresama kako bismo fotografirali kompostište te utvrdili da li ispravno kompostiraju. Ukoliko će biti nepravilnosti u kompostiranju morat će zadužiti spremnik za biorazgradivi otpad. Korisnici usluge su prema zakonu dužni odvajati otpad. Odvajanje otpada na kućnom pragu nije obveza davatelju javne usluge već korisnika pa je stoga krivo mišljenje da se otpad sortira u EKO MOSLAVINI d.o.o.. Sav otpad mora se sakupljati zasebno od miješanog komunalnog otpada, a prikupljene količine – plastike i papira odvoze se na dodatnu obradu kako bi se pripremile za preuzimanje od strane dugih sakupljača ili oporabitelja. Trenutno tek za neke rijetke vrste otpada može se dobiti simbolična novčana naknada dok se za druge vrste otpada mora platiti naknada za njihovo preuzimanje od ovlaštenih oporabitelja. EKO MOSLAVINA d.o.o. je dužna u suradnji sa jedinicom lokalne samouprave omogućiti svakom korisniku da na kućnom pragu preda razvrstan otpad na način definiran zakonskim propisima i na način propisan Odlukom o načinu pružanja javnih usluga koju donosi predstavničko tijelo JLS-a. Dakle, EKO MOSLAVINA d.o.o. je davatelj javne usluge i tu je kao servis grada i građanima na usluzi. Cilj ovih promjena je smanjenje odlaganja otpada koje nam propisuje zakonodavstvo EU, dakle promjene su u tijeku u cijeloj državi. Količine odloženog miješanog komunalnog otpada moraju se do 2023. godine umanjiti za 50% postupno kroz sljedećih 5 godina u odnosu na odloženi otpad 2015. godine. Kako još uvijek odlažemo previše otpada, Grad Kutina, Grad Popovača i Općina Velika Ludina izložene su riziku plaćanja naknade za prekomjerno odloženi otpad. Miješani komunalni otpad nastaje u domaćinstvima i ustanovama i to znači da svaki korisnik na kućnom pragu mora umanjiti količinu miješanog komunalnog otpada kojeg predaje davatelju javnih usluga. Adrijana Cvrtila, direktorica EKO MOSLAVINE d.o.o.