LAG MOSLAVINA PLASIRAO 3,7 MIL KN ZA POTICANJE RAZVOJA MALIH OPG-ova

Na 1. LAG natječaja prijavilo se 49 malilh OPG-ova sa svojim projektima. Zbog velikog interesa na terenu LAG je donio odluku o povećanju alokacije za 1. LAG Natječaj, sa prvotno planiranih 1.446.666,00 kn na 3.783.588,00 kn.
Potpora po pojedinom prijavitelju iznosi 111.282,00 kn (15.000 €), što znači da je LAG „Moslavina“ dodijeli0 34 odluke o odabiru projekata, za nositelje, koji su prema Rang listi (nakon administrativne kontrole i ocjenjivanja) ostvarili veći broj bodova. Time je na područje LAG-a Moslavina poljoprivrednicima plasirano novih 3.783.588,00 kn, što će svakako uvelike doprinijeti razvoju i modernizaciji malih poljoprivrednih gospodarstava.
LAG Moslavina prvi je LAG u Hrvatskoj koji je raspisao i dodijelio sredstva po Natječaju iz LRS LAG-a za TO 1.1.4. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja.
Visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 111.282,00 kn. Potpora se isplaćuje u dva jednaka dijela, prva rata nakon dobivanja odluke o odabiru, a druga nakon provedenih aktivnosti. Potpora za ovaj tip operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa.