Usvojen II. rebalans Proračuna u Velikoj Ludini

Općinsko vijeće Velike Ludine, 1. lipnja, održalo je svoju 20. sjednicu.

Tom prilikom, vijećnici su donijeli Odluku o imenovanju ulice u Mustafini Kladi. Kako je pojasnila  Jelena Malekinušić, viša stručna suradnica za opće i upravne poslove, riječ je o imenovanju koje je nužno sukladno novom Zakonu o naseljima. Budući da se u katastru do sada ta ulica vodila kao put, a postoje određene privatne investicije koje se odnose na nju, imenovanjem ulice nazivom „Pogradska“, sada će to biti i omogućeno.

Najvažnija točka svakako se odnosila na II. izmjene i dopune Proračuna Općine. Kako je pojasnio Hrvoje Plaščar, viši referent za financijske poslove, riječ je o tehničkim izmjenama zbog potreba izraženih od udruga te projekata koji su u tijeku ili se planiraju uskoro provoditi. Prihodi su tako povećani za 39 tisuća eura te je proračun sada na razini od 2 milijuna i 475 tisuća eura.

Kako je napomenuo načelnik Dražen Pavlović, ovaj je rebalans logičan slijed koji prati aktivnosti, a najvažnije je i detaljno pojasnio.

Najveće se promjene odnose stavku sufinanciranja izgradnje vodovoda Ludinica, a riječ je o iznosu od 150 tisuća eura. Značajna su sredstva povećana i za projekte vezane uz Županijske uprave za ceste, između ostalog riječ je o dodatnih 24 tisuće eura za prometnicu Mala Ludina-Mustafina Klada te o 15 tisuća eura za pokretanje projekta rekonstrukcije prometnice, izgradnje nogostupa i proširenja mosta na relaciji od centra Velike Ludine do groblja.

Također, povećana su i sredstva za rekonstrukciju nogostupa u Obrtničkoj ulici u Velikoj Ludini za 8 tisuća eura te ona sada iznose 42 tisuće eura. Za 11 tisuća eura povećana su sredstva za Župu, od čega 7 tisuća eura za uređenje kapele u Okolima, a 4 tisuće za uređenje dvorišnih zgrada pored Župnog dvora.

Za kupnju kotla za kuhanje u Društvenom domu Velika Ludina izdvojit će se 6 tisuća, za vatrogasni modul u Okolima 8 tisuća, za potrebe Vatrogasne zajednice 2 tisuće, a za potrebe DVD-a Velika Ludina 1 500 eura. Kako bi se podmirio trošak održavanja Izbora za vijeća nacionalnih manjina Općina je osigurala sredstva od 6 650 eura, za potrebe HGSS-a nešto više od 600 eura, za kupnju valjka NK Sokol gotovo 4 tisuće, za povećanje stipendija gotovo 2 300, te gotovo 5 tisuća eura za potrebe plaćanja komunalnih usluga i vodnog doprinosa za zemljište na kojem će se graditi nova sportska dvorana.

Što se tiče smanjenja, ono je izraženo kod dvije stavke, za 96 tisuća eura smanjen je iznos za kupnju stanova iznad Općinske uprave, budući da postoje zainteresirani građani za njih, a u potpunosti je maknuta stavka od 120 tisuća eura vezana uz rekonstrukciju parkirališta kod groblja, a koja i nije toliko nužna te se ona prebacuje na sljedeću godinu.

Tijekom rasprave vijećnik Vedran Svilić (SDP) napomenuo je kako Okoli sada dobivaju i modul, dok primjerice Katoličko Selišće nema ni hidrantsku mrežu, a mnogi su hidranti diljem općine neispravni. Načelnik je napomenuo kako će se zatražiti provjera njihove ispravnosti, a što se tiče modula, pojasnio je kako je njegova nabava nužna zbog gospodarskih objekata koji djeluju u tom naselju.

U konačnici, II. izmjene i dopune Proračuna usvojene su sa 7 glasova „ZA“, dok su „PROTIV“ bila 2 vijećnika SDP-a.