Vrijeme je da se urede međe i ucrtaju zgrade

Katastarska izmjera je za građane besplatna i obavezna. Tako mogu riješiti svoje brojne probleme: urediti međe i trajno riješiti pravno imovinske odnose, prenijeti vlasništvo, parcelirati česticu, objediniti čestice, uisati zgrade… Tako će biti uređen katastar, što je bolje nego sadašnje stanje, istaknuo je Stjepan Keleminec, geodet voditelj Katastrske izmjere za Katastarsku općinu Kutina istok na javnoj tribini u Kutini. Za uspjeh projekta vrlo je važna suradnja građana, naglašeno je te su pozvani građani da se sa susjedima dogovore o međama. „Građani će biti obavješteni o dolasku mjernika i nadamo se da će susjedi postići dogovor o međi. Mi ne rješavamo problem ako se susjedi ne dogovore. Ali, ako se susjedi dogovore sukladno dogovoru takvo će stanje biti trajno upisano u katasar.“, naglasio je Stjepan Keleminec.
Na području katastarske općine Kutina isto više je od 4300 čestica i 3400 zgrada. Postupak izmjere treba biti završen do kraja godine izradom elaborata.
Građani mogu očekivati poziv geodeta u kojem će ih obavijestiti o izmjeri njihovih čestica. Na izmjeru će biti pozvana oba susjeda koji će pokazati dogovorene točke omeđavanja. Građani za izmjeru trebaju pripremiti dokumentaciju. U vrijeme određeno u pozivu koji će zaprimiti svi vlasnici nekretnina potrebno je dopustiti pristup izvršiteljima radi postavljanja međnih oznaka, pokazati lomne točke međa i dati podatke o stvarnim vlasnicima. Sve zgrade bit će ucrtane bez obzira legalnosti. Stanje će biti evidentirano, a u kasnijem će postupku građani ishoditi potrebne dokumente. Nakon terenskog rada građani će biti pozvani na predočenje elaborata u prostorijama Grada Kutine, koje su ustupljene izvršiteljima kao terenski ured.
Pred svima nama je velik i zahtjeva zadatak i zato pozivamo građane na suradnju, poručeno je s tribine o katastarskoj izmjeri Kutina istok.

ZAŠTO SE PROVODI KATASTARSKA IZMJERA

Vlada RH u svibnju 2021. usvojila je Nacrt prijedloga višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. Osnovni cilj Programa je osnivanje katastarskog operata katastra nekretnina i obnova odnosno osnivanje zemljišnih knjiga temeljem provedenih katastarskih izmjera za nekretnine u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj.

Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina propisano je da višegodišnji program u dijelu koji se odnosi na katastar nekretnina Vladi Republike Hrvatske predlaže Državna geodetska uprava, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, a sve sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske za mandat 2020. – 2024. kojim se planira donošenje Programa obnove zemljišnih registara putem katastarskih izmjera za sva građevinska područja.

Prema podacima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, površina građevinskih područja u Republici Hrvatskoj iznosi oko 550.000 ha što je 9,7 % od ukupne površine Republike Hrvatske, a na kojem se prema procjeni odvija više od 80% svih gospodarskih aktivnosti.

Osnovni cilj Programa je osnivanje katastarskog operata katastra nekretnina i obnova odnosno osnivanje zemljišnih knjiga  temeljem provedenih katastarskih izmjera za nekretnine u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj.

U tu svrhu za provedbu ovoga Programa glavni ravnatelj Državne geodetske uprave i ministar nadležan za poslove pravosuđa sporazumno će osnovati zajedničko povjerenstvo koje će usmjeravati i nadzirati realizaciju Programa te korištenje financijskih sredstava. U Povjerenstvo će se, osim predstavnika Državne geodetske uprave, imenovati i predstavnici Ministarstva financija, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Nositelj programa je Državna geodetska uprava. Glavna aktivnost iz Programa je obnova katastra i zemljišne knjige za oko 600.000 ha zemljišta i nekretnina u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj kao i u područjima oko građevinskih područja koja su značajna za razvoj gradova i općina.

Višegodišnji program se izvršava kroz godišnje programe koji se odnose na poslove katastra nekretnina koje na prijedlog Državne geodetske uprave, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, donosi Vlada Republike Hrvatske.

Izvršenje Programa ostvarit će se provedbom četiri potprograma koji predstavljaju zaokružene organizacijske i financijske cjeline i to:

Potprogram A) Obnova katastra i zemljišnih knjiga za građevinska područja u Republici Hrvatskoj

Potprogram B) Dovršetak započetih postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga

Potprogram C) Usklađivanje područja i granica katastarskih općina i

Potprogram D)  Osiguravanje  funkcioniranja  integriranih informacijskih sustava u funkciji politike upravljanja prostorom Republike Hrvatske.

Provođenjem aktivnosti iz Programa može se očekivati čitav niz pozitivnih učinaka:

    unaprjeđenje poslovnog okruženja

    učinkovito funkcioniranje tržišta nekretnina

    rast investicija i provedbu kapitalnih, razvojnih i infrastrukturnih projekata

    poboljšanje upravljanja i raspolaganja državnom imovinom

    unaprjeđenje javne uprave

    poboljšanje učinkovitosti pravosudnog sustava.

Sredstva potrebna za provedbu Programa za razdoblje 2021. – 2030. okvirno iznose 3.025.000.000,00 kuna. Ona su dijelom osigurana na stavkama državnog proračuna, a većim dijelom Višegodišnji program financirat će se sredstvima iz EU fondova.