Poziv na mobilnost mladih

ALMA (Aim-Learn-Master-Achieve) je nova inicijativa čiji je cilj pomoći mladima da pronađu put prema tržištu rada. To se posebno odnosi na najugroženije među mladima u dobi od 18 do 29 godina koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja odraslih (NEET).

Inicijativa ima za cilj olakšati prijenos i povećanje inovativnih rješenja za današnje društvene izazove. Kroz podupiranje transnacionalne suradnje, inicijativa ima za cilj proširiti najbolje prakse u područjima koja uključuju zapošljavanje, obrazovanje, vještine i društvenu uključenost diljem Europe.

ALMA će sudionicima omogućiti:

  • stručnu praksu uz mentorstvo u drugoj državi članici EU-a u razdoblju od 2 do 6 mjeseci
  • sveobuhvatan projektni ciklus s mentoriranjem i savjetovanjem u svakoj fazi.

Time će im se omogućiti unaprjeđivanje vještina, znanja i iskustva i na taj način olakšati socijalno uključivanje u njihovoj matičnoj državi, ali i pružiti prilika za stvaranje novih veza diljem Europe. Osnovni je cilj omogućiti im da se integriraju u društvo i pronađu svoje mjesto na tržištu rada.

Poziv je upućen organizacijama s pravnom osobnošću (javna i privatna tijela) sa sjedištem u jednoj od država članica Europske unije. Samo organizacije koje će u projektu sudjelovati kao „organizacije pošiljateljice“ mogu podnijeti prijave u okviru ovog poziva, a sve troškove vezane uz sudionike snosit će ta organizacija.

Pozivom će se osigurati sredstva za aktivnosti u dvije faze:

Prva faza je početna faza (maksimalno 4 mjeseca):

  • Izgradnja partnerstava i definiranje uloga aktera unutar države članice/regije.
  • Izgradnja transnacionalnih partnerstava s relevantnim akterima u barem jednoj državi članici.

Druga faza je faza implementacije (maksimalno 14 mjeseci):

  • Priprema: odabir i priprema NEET-ova za mobilnost.
  • Mobilnost mladih (2-6 mjeseci rada, smještaj, društvene aktivnosti itd.). Najmanje 2 grupe od 8-12 mladih treba poslati na praksu u drugu državu članicu.
  • Praćenje mladih nakon boravka u inozemstvu, uključujući savjetovanje i profesionalno usmjeravanje i sl.
  • Priprema završnog izvješća „Naučene lekcije i budući planovi“ (uključujući analizu rezultata i utjecaja projekta, naučene lekcije, preporuke i buduće planove).
  • Širenje iskustva i najboljih praksi na nacionalnoj razini.

Iznos po projektu: 300.000 – 650.000 EUR (iznos po projektu ne može iznositi više od 80 % ukupnog budžeta projekta)

Trajanje projekta: 18 mjeseci.

Poziv je otvoren od 15. prosinca 2022. do 15. ožujka 2023.

Više informacija o pozivuhttps://www.esf.lt/en/international-projects/esf-social-innovation-alma-call/call-documents/904