Grad Popovača pokrenuo postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja gospodarske zone „Mišička“

Gradonačelnik Popovače Josip Mišković donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš za  Urbanistički plan uređenja gospodarske zone „Mišička“ u Popovači.

Postupak provodi Grad Popovača u suradnji s Upravnim odjelom za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije. 

Nekoliko je razloga za izradu. Između ostalog, to je usklađivanje sa Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije prema kojem je planirana u Gradu Popovači gospodarska zona Mišička površine 93,29 hektara. Također, Zakonom je propisana obveza izrade urbanističkih planova uređenja za izdvojena građevinska područja izvan naselja, što se odnosi i na cjelovitu zonu Mišička. Grad Popovača stoga je odlučio pokrenuti izradu ovog Plana, koja bi obuhvaćala cjeloviti obuhvat gospodarske zone.  Osim toga, Planom treba osigurati proširenje, odnosno nastavak planiranja gospodarske zone Mišička, planirati prometnu mrežu, svu potrebnu infrastrukturnu mrežu, propisati uvjete građenja, mjere zaštite okoliša i drugo u skladu sa Zakonom i propisima. Prilikom planiranja zone posebnu pažnju treba posvetiti uvjetima oblikovanja područja uz autocestu A3 na način da se prema autocesti formira osmišljeno oblikovano „pročelje“.

Plan se izrađuje temeljem polazišta utvrđenih u Prostornom planu Sisačko-moslavačke županije i PPUGP-u, s ciljem detaljnijeg određenja osnovnih prostornih i funkcionalnih rješenja, te uvjeta izgradnje i oblikovanja postojeće i planirane gospodarske namjene.

Prema PPUGP-u planira se razvitak gospodarske namjene kombiniranog tipa pretežito zanatske djelatnosti, ali i čitavog niza trgovačko – uslužnih sadržaja koje obzirom na povoljan prometni položaj mogu podmiriti potrebe za takvim uslugama na širem području.

Ciljevi i programska polazišta Plana su:

–    cjelovito sagledavanje zone Mišička uz razmatranje i korištenje prostornih rješenja Detaljnog plana uređenja gospodarsko-proizvodne zone Mišička i Detaljnog plana uređenja gospodarsko-proizvodne zone Mišička II kao polazišta prilikom izrade

–    proširenje gospodarske namjene sukladno uvjetima iz PPUGP-a te razgraničenje površina koje su planirane PPUGP-om

–    odredit prostorne mogućnosti lokacije i utvrđivanje lokacijskih uvjeta za izgradnju, zaštitu i svrhovito korištenja prostora u skladu sa planovima višeg reda i planiranim potrebama, te uvjeta za izgradnju prometne i druge infrastrukturne mreže.

Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu Plana, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Popovače dužan je o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije.