Preuzimanje spremnika za otpad

Komunalni servisi Popovača upućuju obavijest novim korisnicima Javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Grada Popovače:

„Molimo sve građane koji ne posjeduju spremnik za miješani komunalni otpad, a u srpnju su dobili Izjavu o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, da se obrate u Komunalne servise Popovača d.o.o. za preuzimanje spremnika za miješani komunalni otpad i ostale korisne frakcije (papir i plastiku) ili potpisanu Izjavu dostavite osobno ili putem pošte na adresu Komunalnih servisa Popovača.

Također napominjemo da je sukladno Zakonu o gospodarenju otpada (članak 70.) korisnik Javne usluge svaki vlasnik nekretnine na području pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada.