Snimanje terena trase obilaznice grada Kutine

Hrvatski geološki institut u sklopu projekta zaobilaznice oko Kutine izrađuje detaljni model površine i digitalni model reljefa dobiven iz oblaka točaka gustoće 20 točaka po m2, te  digitalne ortofoto karte visoke rezolucije. Dio obilaznice detaljno je snimljen LIDAR i RGB senzorom u proljeće 2021. godine, a upravo se obavlja snimanje preostale dionice.

Djelatnici Zavoda za hidrogeologiju i inženjersku geologiju Hrvatskog geološkog instituta proveli su 10. i 11. ožujka 2022. godine LIDAR snimanje iz zraka korištenjem bespilotne letjelice DJI Matrice 300 RTK s ciljem dobivanja digitalnog modela terena visoke rezolucije.

Korištena oprema sufinancirana je sredstvima EFRR i IPA fondova Europske unije, a dobivene podloge zadovoljit će sve razine projektiranja buduće obilaznice Grada Kutine.

Na području Grada Kutine provode se već neko vrijeme intenzivne aktivnosti kojima je cilj stvaranje što kvalitetnijih uvjeta za nove investicije te samim time za gospodarski rast i razvoj, a dobar prometni položaj i povezanost su preduvjet za njihovo ostvarenje.

Državna cesta D45  koja prolazi samim urbanim središtem grada Kutine opterećena je teškim tranzitnim prometom velikog intenziteta koji ima negativan utjecaj na kvalitetu života u gradu.

Grad Kutina pokrenuo je niz aktivnosti sa ciljem kvalitetnog rješavanja ovog problema. U suradnji s Hrvatskim cestama definirana je trasa planirane obilaznice grada Kutine te su utvrđeni osnovni tehnički elementi buduće prometnice.

Planirana obilaznica grada Kutine, s mogućnošću planiranja do uključivo ranga državne ceste, uvrštena je u VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine („Službene novine grada Kutine“ br. 1/21. i 2/21.)

Koridor obilaznice u ukupnoj dužini trase od cca 8800 m planiran je u širini od 100 m (zemljišni pojas i zaštitni pojas). Trasa započinje raskrižjem sa županijskom cestom Ž 3124, a završava na raskrižju sa državnom cestom D 45 između naselja Brinjani i Šartovac.

Grad Kutina ima dugogodišnju, vrlo uspješnu suradnju s Hrvatskim geološkim institutom kroz projekt RESPONS.