Općina Velika Ludina izradila Program zaštite divljači za svoje područje

Trgovačko društvo “CEDRUS FOREST” d.o.o. iz Čakovca izradilo je Program zaštite divljači za područje Općine Velika Ludina.

Riječ je o jedinici lokalne samouprave koja se proteže između rijeke Česme i Moslavačke gore te spada u brežuljkasto-ravničarski kraj, a južni dio područja općine, u površini od cca 16 km2 zauzima poplavno područje Lonjskog polja.

Riječ je o planskom aktu koji osigurava zaštitu divljači na površinama zaštićenih dijelova prirode ako je posebnim propisima u njima zabranjen lov, ribnjaka s obalnim zemljištem, rasadnika, voćnih i loznih nasada namijenjenih za intenzivnu proizvodnju te pašnjaka ako su ograđeni ogradom koja sprječava prirodnu migraciju dlakave divljači, te drugih površina na kojima je aktom o proglašenju njihove namjene zabranjen lov.

Divljač je, kako je naglašeno,  nedjeljiv dio krajobraza i, budući da za određenu interesnu skupinu predstavlja okosnicu u gospodarenju, o njenoj brojnosti ovisi dinamika populacije ostalih životinjskih vrsta te pojedinih sastavnica vegetacije.

Prema Pravilniku, zabranjeno je loviti divljač u pojasu 300 m od ruba naselja u nizini i prigorju te 200 m u brdsko-planinskim područjima. Program je izrađen u skladu sa Zakonom o lovstvu, te prema Pravilniku o sadržaju i načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači, a vrijedi do 31. ožujka 2028. godine.