Prezentacija projekta kompostane u Kutini

U Vijećnici Grada Kutine održana je prezentacija projekta kompostane koja bi se prema projektu trebala nalaziti uz postojeće odlagalište otpada na adresi Radićeva ulica 298B.


U cilju ispunjenja zakonske odredbe vezane uz gospodarenje biorazgradivim otpadom, unutar obuhvata odlagališta otpada, a u blizini reciklažnog dvorišta  predviđa se izgradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada – kompostana čiji idejni projekt je prezentirala tvrtka Hidroplan.

Ovo je prva prezentacija idejnog projekta, nakon čega slijedi izrada glavnog projekta kompostirnice slijedom kojeg će se dobiti građevinska dozvola. Grad Kutina planira prijaviti izgradnju kompostirnice na Javni poziv FZOEU.

Kompostana bi imala  kapacitet 5.000 t/god na neizgrađenoj površini odlagališta neopasnog opada „Kutina”, na lokaciji sjeverno od istočne odlagališne plohe od koje je odvojena makadamskom cestom (Slika ).

Na predviđenoj lokaciji kompostane planira se izgradnja:

•             montažnog boksa tipa ˝New Jersey“ za prihvat biootpada 4 x 6 m,

•             osam bokseva za provedbu intenzivnog stupnja kompostiranja dimenzija 16 x 6,5 m,

•             betonske površine za dozrijevanje komposta,

•             bazena za otpadnu vodu (60 m3) s crpnom stanicom i cjevovodom za ovlaživanje supstrata u           

               boksovima,

•             prometno-manipulativne površine,

•             infrastrukture (napajanje električnom energijom i tehnološkom vodom).

Predviđena je proizvodnja isključivo komposta I. klase koji je moguće upotrijebiti kao organsko gnojivo u ekološkoj poljoprivredi. Manje količine proizvedenog komposta koje neće zadovoljavati kriterije za kompost I. klase predvidivo će biti kvalitete II. klase, te će biti moguća njegova primjena kao organskog gnojiva u poljoprivredi. (www.kutina.hr)