Dom zdravlja Kutina postaje DZ SMŽ sa sjedištem u Sisku

Župan SMŽ Ivan Celjak (HDZ) predlaže Skupštini SMŽ pripajanje Domova zdravlja Siska i Petrinja DZ Kutina u DZ SMŽ sa sjedištem u Sisku.
O ovom prijedlogu konačnu će odluku donijeti Skupština SMŽ nakon savjetovanja s javnošću (https://www.smz.hr/otvorena-savjetovanja… )
– nacrt prijedloga:
O D L U K A O PRIPAJANJU DOMA ZDRAVLJA SISAK I DOMA ZDRAVLJA PETRINJA DOMU ZDRAVLJA KUTINA
I PROMJENI NAZIVA DOMA ZDRAVLJA KUTINA U DOM ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
I.
Dom zdravlja Sisak, Ulica kralja Tomislava 1, Sisak (MBS:120006455, OIB: 97453903164) i Dom zdravlja Petrinja, Matije Gupca 4, Petrinja (MBS: 120006447, OIB: 78081623634) pripajaju se Domu zdravlja Kutina, A. G. Matoša 42, Kutina (MBS: 120006439, OIB: 86277572218) kao preuzimatelju, s danom upisa statusne promjene pripajanja u sudski registar.
II.
Naziv Doma zdravlja Kutina mijenja se tako da glasi: Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije.
III.
Zdravstvena ustanova iz točke II. ove Odluke poslovat će pod nazivom Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije, sa sjedištem u Sisku.
IV.
Danom pripajanja Dom zdravlja preuzimatelj nastavlja obavljati zdravstvene djelatnosti za koje je registriran na lokacijama na kojima ih je obavljao do statusne promjene pripajanja, te na lokacijama na kojima su te djelatnosti do tada obavljali pripojeni domovi zdravlja.
V.
Danom pripajanja Dom zdravlja preuzimatelj preuzima imovinu, prava, obveze I radnike pripojenih domova zdravlja. Od dana upisa statusne promjene pripajanja u sudskom registru s kojim imovina
pripojenih domova zdravlja prelazi na Dom zdravlja preuzimatelja do usklađivanja zemljišnoknjižnog stanja sa stvarnim stanjem, Dom zdravlja preuzimatelj postaje temeljem zakona – univerzalnim pravnim sljedništvom izvanknjižni vlasnik nekretnina pripojenih domova zdravlja, počevši s danom upisa statusne promjene pripajanja u sudskom registru.
VI.
Upravno vijeće Doma zdravlja preuzimatelja dužno je u roku od 30 dana od dana upisa statusne promjene pripajanja u sudski registar uskladiti Statut s ovom Odlukom, a u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta donijeti novi Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, te donijeti odnosno uskladiti ostale opće i druge akte kao i poslovanje ustanove.
Ravnatelj Doma zdravlja preuzimatelja će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika iz stavka 1. ove točke ponuditi radnicima ustanove ugovor o radu sukladno novom Pravilniku i drugim aktima ustanove.
Do dana početka rada temeljem ugovora o radu iz stavka 2. ove točke radnici preuzeti iz pripojenih domova zdravlja zadržavaju sva prava iz radnog odnosa koja su stekli do dana prijenosa ugovora o radu na Dom zdravlja preuzimatelja.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“, a bit će objavljena nakon što nadležno Ministarstvo rješenjem utvrdi da je Odluka sukladna zakonu.
KLASA:
URBROJ:
Sisak,
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE
SKUPŠTINE
mr. Mijo Šepak