Sisačko-moslavačka županija objavila poziv za postupak javne nabave Usluga pripreme i dostave obroka

Objavljen je postupak javne nabave za Uslugu pripreme i dostave obroka za potrebe stanovništva na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije

Rok za dostavu ponuda je 25. kolovoza 2021. godine do 10:00 sati

Evidencijski broj nabave: 14/21 JN

Procijenjena vrijednost nabave: 10.798.200,00 kn bez PDV-a, (4 grupe)

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH: 2021/S F21-0029686

Dokumentacija za nadmetanje i detalji o objavi dostupni su na linku

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5373019