Ocjena prihvatljivosti zahvata na okoliš izgradnjom Eko reci parka Kutina

Ovog tjedna počela je Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš izgradnje Eko reci parka u Industrijsko logističkoj zoni u Kutini. Javna rasprava otvorena je do 11. rujna, a javni uvid u Studiju najavljen je 26. kolovoza u 10 sati u Gradskoj vijećnici u Kutini. Studija i netehnički sažetak Studije dostupni su na službenoj internestskim stranicama Grada Kutine, Sisačko-moslavačke županije i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. U zaključku Studije utjecaja na okoliš Eko reci parka u Kutni sitiče se kako je „Studijom utjecaja na okoliš analizirano e postojeće stanje okoliša te su procijenjeni utjecaji s obzirom obzirom na zahvat koji se obrađuje predmetnom studijom. Slijedom analize planiranog zahvata, postojećeg stanja okoliša te procijenjenih utjecaja za zaključiti je da će do utjecaja na okoliš doći tijekom faze izgradnje zahvata, korištenja zahvata te u slučaju akcidentnih situacija uslijed kojih također može doći do negativnih utjecaja na okoliš. Utjecaji tijekom izgradnje ocijenjeni su kao kratkotrajni i ograničeni na područje same izgradnje. Tijekom korištenja zahvata prepoznati su utjecaji otpadnih voda, utjecaji emisija u zrak te utjecaji otpada koji će nastajati u Eko reci parku i kojeg će biti potrebno zbrinuti van područja zahvata. Uz pretpostavku poštivanja svih propisanih mjera, usklađenosti zahvata sa zaključcima o najbolje raspoloživim tehnikama za područje obrade i spaljivanja otpada, zahvat se ocjenjuje kao prihvatljiv za okoliš te se ne smatra potrebnim propisivanje strožih vrijednosti emisija od onih koje se navode u zaključcima o najboljim raspoloživim tehnikama(NRT-i), na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća, za postupke obrade otpada i postupke spaljivanje otpada.“