Općina Velika Ludina objavila Javni poziv za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih

Općina Velika Ludina objavila je Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih. Riječ je o savjetodavnom tijelu Općine koje djeluje u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život.

Kandidati za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Velika Ludina mogu biti osobe u dobi od 15 do 30 godina života, s prebivalištem ili boravištem na području Općine Velika Ludina. Savjeti mladih Općine Velika Ludina ima 5 članova i 5 zamjenika članova čiji mandat traje 3 godine.

Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike, temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura, mogu isticati udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj kao i neformalne skupine mladih.

Prilikom isticanja kandidature za člana savjeta mladih Općine Velika Ludina, obavezno se predlaže i kandidat za zamjenika svakog člana. Svaki ovlašteni predlagatelj može podnijeti prijedloge za najviše dva kandidata za članove Savjeta mladih Općine Velika Ludina i najviše dva kandidata za zamjenike članova.

Prijedlog kandidata mora sadržavati:

– naziv ovlaštenog predlagatelja odnosno naziv „neformalna skupina mladih“,

– ime i prezime kandidata i njegova zamjenika,

– adresa prebivališta odnosno boravišta kandidata i njegova zamjenika,

– dan, mjesec i godina rođenja kandidata i njegova zamjenika,

– OIB kandidata i njegova zamjenika,

– obrazloženje kandidature.

Kandidatura mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjerena pečatom predlagatelja, ukoliko predlagatelj ima pravnu osobnost.

Uz kandidaturu je potrebno priložiti presliku važeće osobne iskaznice odnosno uvjerenje o prebivalištu odnosno boravištu za kandidata i njegova zamjenika, kao dokaz o prebivalištu odnosno boravištu na području Općine Velika Ludina, kao i vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature za izbor člana odnosno zamjenika člana Savjeta.

Uz kandidaturu je potrebno priložiti i izvadak iz registra udruga ili drugog registra u koji se upisuju organizirani oblici djelovanja mladih, izvadak iz statuta udruge iz kojeg se vidi da je udruga ciljno i prema djelatnostima opredijeljena za rad s mladima i za mlade, preslike odluke o osnivanju organizacijskog oblika djelovanja mladih, izvatke iz statuta ili druge akte kao dokaz o svojstvu ovlaštenog predlagatelja.

Uz kandidaturu neformalne skupine mladih mora biti priložen i popis osoba koje čine skupinu i podržavaju kandidaturu, sa slijedećim podacima: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, dan, mjesec i godina rođenja, OIB i potpis osobe.

Uz prijedlog, predlagatelj je dužan predložiti:

– potpisanu izjavu o prihvaćanju kandidature za člana Savjeta mladih,

– potpisanu izjavu o prihvaćanju kandidature za zamjenika člana Savjeta mladih,

– životopis kandidata za člana Savjeta mladih,

– životopis kandidata za zamjenika člana Savjeta mladih,

– presliku osobne iskaznice kandidata za člana Savjeta mladih,

– presliku osobne iskaznice kandidata za zamjenika člana Savjeta mladih,

– izvadak iz registra udruga ili drugog odgovarajućeg registra (ne stariji od 6 mjeseci).

Prijedlozi se, uz dodatnu dokumentaciju, podnose na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti na web stranici Općine Velika Ludina (www.opcina-vludina.hr ) ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina.

Prijedlozi kandidata podnose se osobno u pisarnici Općine Velika Ludina ili putem pošte na adresu: Općina Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina, s naznakom „prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih – ne otvarati“.

Rok za dostavu prijedloga je do 15.07.2021. godine. Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati.