Tretiranje korova na javnim zelenim površinama

OBAVIJEST GRAĐANIMA KUTINE
Sukladno planu održavanja javnih površina u gradu Kutina, Komunalni servisi Kutina d.o.o. će tijekom ljeta obaviti kemijsko tretiranje korova na javnim površinama (rubovi cesta i pješačkih staza, parkirališta i sl.).
Tretiranje se obavlja kemijskim sredstvima (herbicidi) na bazi glifosata. Navedeni herbicidi imaju dozvolu za primjenu između ostalog i na okućnicama, oko gospodarskih objekata, uz rubove cesta, ograda, oko dalekovoda, na grobljima i dr.. Herbicidi koji se koriste imaju certifikate sukladne uredbi EZ-a i nisu opasni za građane kao niti za životinje.
KOMUNALNI SERVISI KUTINA d.o.o.
Direktor:
Krešimir Lenić, mag.ing.agr.