Aktualnosti oko rekonstrukcije nogostupa u Gornjem krivaju

Nastavno na velik interes građana vezano za najavljenu rekonstrukciju najoštećenije dionice pješačke staze u Moslavačkoj ulici odnosno Gornjem krivaju u Voloderu u dužini od gotovo 400 metara, iz projektantskog ureda Valsil d.o.o. ističu da je kao nužan preduvjet ovog zahvata u izradi tender dokumentacije za potrebe provedbe postupka bagatelne nabave.

„Oštećenja evidentirana na preostalim dionicama ovog nogostupa će se privremeno sanirati. Kada je riječ o pješačkoj stazi uz most na zavoju u Gornjem krivaju koja zbog značajnog oštećenja predstavlja veliku opasnost za kretanje pješaka, za popravak tog dijela očekuje se angažman Županijske uprave za ceste“- ističe gradonačelnik Josip Mišković.