U centru Popovače pokreće se pilot projekt odvojenog sakupljanja bio- otpada

Grad Popovača, Komunalni servisi Popovača i Bio Direkt d.o.o. (kompostana Stružec), zajedničkom inicijativom pokrenuli su pilot projekt odvojenog sakupljanja bio-otpada.
Obzirom da biootpad čini čak 40% miješanog komunalnog otpada od izuzetne je važnosti usvajanje navike odvajanja ovog resursa radi ponovne upotrebe i smanjivanja količina otpada na odlagalištu.
Pilot projekt odvojenog sakupljanja bio-otpada biti će pokrenut u ožujku 2021. godine u stambenim zgradama u centru grada Popovače na uzorku od 200 korisnika i trajati će tri mjeseca.
Stručno-edukacijsku podršku osigurala je tvrtka Consultare d.o.o. koja je za stanare izradila edukativni letak i edukativni video materijal kako bi mogli jasno prepoznati što se smije, a što se ne smije odvojiti u bio-otpad.
Prije početka odvojenog sakupljanja bio-otpada stanarima će se podijeliti letak, biorazgradive vrećice i prozračne kantice, te će stanari biti dodatno educirani od strane djelatnika Komunalnih Servisa Popovača.
Stanari će odvajati bio-otpad u biorazgradive vrećice i kantice u svojim stanovima, a kada se napuni biorazgradiva vrećica jednostavno ju treba odložiti u smeđi spremnik za bio-otpad koji će se nalaziti ispred zgrade.
Komunalni Servisi Popovača će svaki tjedan odvojeno sakupljati i besplatno odvoziti bio-otpad na kompostanu Stružec gdje će procesom aerobne fermentacije kroz određeni vremenski period nastati kompost koji građani grada Popovače mogu dobiti na korištenje.
Također kompost će se koristiti kao gnojivo za prihranjivanje travnjaka i površina kojima upravljaju Komunalni Servisi Popovača d.o.o.. Nakon završetka pilot projekta očekuje se da će odvojeno sakupljanje bio-otpada početi se provoditi na cijelom području grada Popovače.